ABM SOLID
PL EN

Aktualności


ABM SOLID S.A.

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I.    Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1T/00146783/3

Cena wywoławcza wynosi 298.500,00 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.

2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert - ABM Invest" - w terminie do dnia 05 marca 2024 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze 15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 05 marca 2024 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego Spółki pełną kwotą wadium.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Biurze likwidatora w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.abmsolid.eu oraz www.kdr.krakow.pl.

 

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

Wybór oferty nastąpi w dniu 06 marca 2024 r. o g. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7, 30-504 Kraków.

 

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Likwidatora nr tel. 12 262 91 26.

 

Regulamin konkursu

Operat

 

 

ABM SOLID S.A.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na zbycie udziału w nieruchomości zlokalizowanej w Bochni

 

Syndyk ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej ogłasza  konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 167635/204303 (82%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym o całkowitej powierzchni użytkowej 2043,03 m2 , zlokalizowanej w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4 o pow. 0,1519 ha, objęta KW TR1O/00073125/6,  wraz z prawem własności wyposażenia - za kwotę nie niższą niż 1 856 746,73 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 72/100) netto.

 

Warunki konkursu

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert ABM BOCHNIA", w terminie do dnia 19 grudnia 2023 r.,
do godziny 15.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

3.  Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie konkursu.

4.  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto.

5.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 19 grudnia 2023 r.  Decyduje data uznania rachunku bankowego masy Spółki pełną kwotą wadium.

6.  Składniki majątku objęte konkursem można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka: Sławomirem Nowakiem tel. 609 565 337, mail: snowak@abmsolid.eu lub Marcinem Jaroszem tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu . Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin, wycenę nieruchomości - operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego oraz wykaz wyposażenia budynków można uzyskać w siedzibie Kancelarii Syndyka w Krakowie,
ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, a także na stronach: www.syndyk.małopolska.pl oraz  www.abmsolid.eu  - w zakładce aktualności.

7. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

Regulamin sprzedaży;

Bochnia - Operat szacunkowy.

 

 

ABM SOLID S.A.

 

Ogłoszenie o  Konkursie Ofert na zbycie nieruchomości zlokalizowanej w Bochni

 

Syndyk ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej ogłasza  konkurs na sprzedaż udziału w wysokości  167635/204303 (82%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości  zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym o całkowitej powierzchni użytkowej 2043,03 m2  zlokalizowanym w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4 o pow. 0,1519 ha, objęta KW TR1O/00073125/6  wraz z prawem własności wyposażenia za kwotę nie niższą niż 1 850 991,30 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 30/100) netto.

 

Warunki konkursu


1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert BOCHNIA", w terminie do dnia 18 października 2023 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2023 roku o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

3.  Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie Konkursu.

4.  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto.

5.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.
 o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 18 października 2023r.  Decyduje data uznania rachunku bankowego Spółki pełną kwotą wadium.

6. Składniki majątku objęte konkursem można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka: Sławomirem Nowakiem tel. 609 565 337, mail: snowak@abmsolid.eu lub Marcinem Jaroszem tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu., a szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin, wycenę nieruchomości - operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego oraz wykaz wyposażenia budynków można uzyskać w siedzibie Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25 oraz stronach www.syndyk.małopolska.pl i www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności.

7. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 

Regulamin sprzedaży;

Bochnia - Operat szacunkowy.

 

 

ABM SOLID S.A.

 

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów Sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I.    Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1T/00146783/3.

 

Cena wywoławcza wynosi 298.500,00 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z  proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.

2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert - ABM Invest" - w terminie do dnia 29 września 2023 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze 15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 29 września 2023 r. włącznie. Decyduje data uznania rachunku bankowego spółki pełną kwotą wadium.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent. Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, dostępnym w Biurze likwidatora w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 i na stronach internetowych www.abmsolid.eu oraz www.kdr.krakow.pl

 

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

Wybór oferty nastąpi w dniu 2 października 2023 r. o g. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7, 30-504 Kraków.

 

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Likwidatora nr tel. 12  262 91 26.

 

Regulamin konkursu

Operat

 

 

ABM SOLID S.A.

 

Konkursu ofert na zbycie praw do należności krótkoterminowych

przysługujących ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie
sygn. akt:
V Gup 3/12

 

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, działając w trybie art. 323 ustawy z dnia 28.03.2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 498 ze zm. przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 27.07.2012 roku, jako dnia, w którym ogłoszono upadłość) ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż praw do należności krótkoterminowych (kaucje i gwarancje z robót) wraz z przejęciem zobowiązań z tytułu gwarancji o sumarycznej wartości księgowej 3 307 707,07 zł (trzy miliony trzysta siedem tysięcy siedemset siedem złotych 07/100).

 

I.  Warunki konkursu:

1.  Sprzedaż należności odbywać się będzie z wolnej ręki i bez określania ceny minimalnej.

2.  Zatwierdzony przez Syndyka wybór najkorzystniejszej oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy cesji.

3. Po zawarciu umów, o których mowa w punkcie I. 2, nabywca wchodzi w prawa i przejmuje obowiązki wynikające z poszczególnych tytułów należności.

 

II.  Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisemkonkurs ofert ABM KAUCJE", w terminie do dnia 22 września 2023 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Kancelarii.

2.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

3.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. nr 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 22 września 2023 r.  

 

III.  Rozstrzygnięcie konkursu:

1.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w  Regulaminie.

2.  Wybór oferty nastąpi w dniu 25 września 2023 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków).

3.  Podstawowym kryterium wyboru będzie oferowana cena.

4.  Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania    przyczyny, na każdym jego etapie.

5.  Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin wraz z wykazem należności będących przedmiotem konkursu można uzyskać, w siedzibie Kancelarii Syndyka w Krakowie,ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, na stronach www.syndyk.małopolska.pl i www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności, oraz w siedzibie upadłego  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka: Ryszardem Ścigałą  tel. 883 200 510, mail: rscigala@abmsolid.eu lub Marcinem Jaroszem tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu .

 

Regulamin konkursu


Wykaz należności

ABM SOLID S.A.

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I.    Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1T/00146783/3. Cena wywoławcza wynosi 398.000,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z  proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.

2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert - ABM Invest" - w terminie do dnia 3 lipca 2023 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy  nr  15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 3 lipca 2023 r. włącznie.
Decyduje data uznania rachunku bankowego Spółki pełną kwotą wadium.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Likwidatora
w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 i na stronach internetowych: www.abmsolid.eu oraz www.kdr.krakow.pl

 

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

III. Wybór oferty nastąpi w dniu 4 lipca 2023 r. o g. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7, 30-504 Kraków.

 

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Likwidatora nr tel. 12  262 91 26.

 

Regulamin konkursu

Operat

 

ABM SOLID S.A.

 

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wiązki praw obejmującą nieruchomość zlokalizowaną w Bochni

 

Syndyk ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości  167635/204303 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,1519 ha, objętej KW TR1O/00073125/6 zlokalizowanej w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4,  zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem oraz udziału w wysokości 167635/204303 w prawie własności tegoż  budynku, którego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 2043,03  m2  wraz z prawem własności wyposażenia (meble, sprzęt) za kwotę nie niższą niż 1 854 450,58 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 58/100) netto.

 

Warunki konkursu


1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert BOCHNIA", w terminie do dnia 24 kwietnia 2023r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

3. Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie Konkursu.

4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto.

5. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 24 kwietnia 2023r.  

6. Składniki majątku objęte konkursem można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka - Sławomirem Nowakiem tel. 609 565 337 email; snowak@abmsolideu lub Marcinem Jarosz tel. 509898750 email; mjarosz@abmsolid.eu

7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu określone zostały w Regulaminie.

8. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 

Regulamin sprzedaży;

Wykaz składników biurowiec Bochnia;

Bochnia - Operat szacunkowy.

 

 

ABM SOLID S.A.

KONKURS OFERT NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MASY

 

Syndyk masy upadłości ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, ogłasza konkurs ofert na zbycie samochodu VW Caddy, rok proukcji 2007, poj. 1896 cm3, rodzaj paliwa: Diesel, przebieg 335 600 km, za cenę nie niższą niż 6 888,00 zł brutto.

 

1.   Pisemną ofertę kupna należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA ABM SAMOCHÓD" - w terminie do dnia 15 lutego 2023 roku, osobiście w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.

2.  Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi w siedzibie Spółki dniu 16 lutego 2023 roku o godz. 11.00

3.   Do odbycia konkursu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej ustalone warunki uczestnictwa w konkursie.

4.    Proponowana cena nabycia brutto nie może być niższa niż cena wywoławcza.

5.    Jedynym kryterium wyboru będzie oferowana cena.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

7.  Ze stanem faktycznym przedmiotu konkursu można się zapoznać po uzgodnieniu terminu, informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 509 898 750 lub 883 200 510 oraz mailowo mjarosz@abmsolid.eu lub rscigala@abmsolid.eu

ABM SOLID S.A.

 

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I.    Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1T/00146783/3

Cena wywoławcza wynosi 398.000,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z  proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.

2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert - ABM Invest" - w terminie do dnia 17 listopada 2022 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze 15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 17 listopada 2022 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego Spółki pełną kwotą wadium.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Biurze likwidatora w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.abmsolid.eu oraz www.kdr.krakow.pl.

 

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

Wybór oferty nastąpi w dniu 18 listopada 2022 r. o g. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7, 30-504 Kraków.


Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Likwidatora nr tel. 12  262 91 26.

 

Regulamin konkursu

Operat

 

ABM SOLID S.A.

 

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I.  Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1T/00146783/3


Cena wywoławcza wynosi 398.000,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z  proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.

 

2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert - ABM Invest" - w terminie do dnia 13 maja 2022 r., do godz. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

 

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze 15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 13 maja 2022 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego Spółki pełną kwotą wadium.

 

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

 

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Biurze likwidatora w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.abmsolid.eu oraz www.kdr.krakow.pl.

 

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

Wybór oferty nastąpi w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7, 30-504 Kraków.

 

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Likwidatora nr tel. 12  262 91 26.

 

Regulamin konkursu

Operat

 

ABM SOLID S.A.

 

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie
ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż wiązki praw obejmujących  nieruchomości
zlokalizowane w Tarnowie oraz w Bochni
 


A.  Prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym,  czterokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1591,80 m2, położonej w  Tarnowie przy ul. Bartla 3, działka nr 135/10, obręb 0272 o powierzchni 0,2158 ha, objęta KW nr TR1T/00093549/4 o wartości określonej w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.,  wraz z prawem własności wyposażenia za kwotę nie niższą niż 2 783 568,00 PLN (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) netto.

B.  Prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW TR1O/00082612/3 - działka nr 854/1, o powierzchni wynoszącej 0,3575 ha, tj. 3575,00 m2 za kwotę nie niższą niż : 118 261,00 PLN (sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) netto;

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty na obie nieruchomości łącznie za kwotę nie niższą niż sumy wywoławcze.

 

Warunki konkursu:


1.   Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisemkonkurs ofert ABM NIERUCHOMOŚCI", w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

2.   Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  sumy cen wywoławczych netto, w odniesieniu praw, co do których składana jest oferta.

3.   Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. nr 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r.

4.   Wybór oferty nastąpi w dniu 13 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

5.   Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie konkursu.

6.   Składniki majątku objęte konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu: tel. 883 200 510, rscigala@abmsolid.eu lub tel. 509 898 750,  mjarosz@abmsolid.eu

7.   Szczegółowe informacje dot. konkursu,  Regulamin, operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego, wykaz wyposażenia budynków można uzyskać w Kancelarii Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, na stronach www.syndyk.małopolska.pl oraz  www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności.

8.   Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 

Tarnów, Bartla - Operat szacunkowy.

Bochnia - Operat szacunkowy.

 

 

 

ABM SOLID S.A.

 

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie
ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż wiązki praw obejmujących nieruchomości zlokalizowane
w Tarnowie oraz w Bochni
 


A. Prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, czterokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1591,80 m2, położonej w  Tarnowie przy ul. Bartla 3, działka nr 135/10, obręb 0272 o powierzchni 0,2158 ha, objęta KW nr TR1T/00093549/4 o wartości określonej w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.,  wraz z prawem własności wyposażenia za kwotę nie niższą niż 2 783 568,00 PLN (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) netto.

B. Udział w wysokości  167635/204303 (82%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,  zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym oraz udział w wysokości 167635/204303 w prawie własności tegoż budynku o całkowitej powierzchni użytkowej 2043,03 m2 (w tym część należąca do ABM Solid: 1676,35 m2), zlokalizowanej w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4 o pow. 0,1519 ha, objęta KW TR1O/00073125/6, o wartości określonej w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.,  wraz z prawem własności wyposażenia za kwotę nie niższą niż 1 848 045 PLN (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych 00/100) netto.

C. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bochni przy ulicy Św. Marka 3 usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni łazienki i korytarza o powierzchni użytkowej 35,39 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5,85 m2 oraz udziałem wynoszącym 943/7140 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za kwotę nie niższą niż 153 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

D. prawo własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW TR1O/00082612/3 - działka nr 854/1, o powierzchni wynoszącej 0,3575 ha, tj. 3575,00 m2 za kwotę nie niższą niż: 118 261,00 PLN (sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) netto;

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty na wszystkie cztery nieruchomości łącznie za kwotę nie niższą niż sumy wywoławcze.

 

Warunki konkursu:


1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisemkonkurs ofert ABM NIERUCHOMOŚCI", w terminie do dnia 18 lutego 2022 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  sumy cen wywoławczych netto, w odniesieniu praw, co do których składana jest oferta.

3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. nr 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 18 lutego 2022 r.

4. Wybór oferty nastąpi w dniu 22 lutego 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

5.  Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie konkursu.

6. Składniki majątku objęte konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 883 200 510, rscigala@abmsolid.eu lub tel. 509 898 750,  mjarosz@abmsolid.eu

7.  Szczegółowe informacje dot. konkursu,  Regulamin, operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego, wykaz wyposażenia budynków można uzyskać w Kancelarii Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, na stronach www.syndyk.małopolska.pl oraz  www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności.

8.  Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 

Tarnów, Bartla - Operat szacunkowy.

Bochnia - Operat szacunkowy.

 

ABM SOLID S.A.

Regulamin konkursu ofert

 na zbycie praw do należności krótkoterminowych

przysługujących ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej

 

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, działając w trybie art. 323 ustawy z dnia 28.03.2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 498 ze zm. przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 27.07.2012 roku, jako dnia, w którym ogłoszono upadłość) ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż praw do należności krótkoterminowych (kaucje i gwarancje z robót) wraz z przejęciem zobowiązań z tytułu gwarancji o sumarycznej wartości księgowej 3 142 743,61 zł (trzy miliony siedemset czterdzieści trzy złote 61/100).

 

I.   Warunki konkursu

1.  Sprzedaż należności odbywać się będzie z wolnej ręki i bez określania ceny minimalnej.

2.  Zatwierdzony przez Syndyka i Radę Wierzycieli wybór najkorzystniejszej oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy cesji.

3. Po zawarciu umów, o których mowa w punkcie I.2 nabywca wchodzi w prawa i przejmuje obowiązki wynikające z poszczególnych tytułów należności.

4.   Wykaz należności będących przedmiotem konkursu sprzedaży zawiera załącznik nr 1.

 

II.   Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1.  Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) należy składać w  zaklejonych kopertach z napisemkonkurs ofert ABM KAUCJE", w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Kancelarii.

2.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

3.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o nr 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia      28 stycznia 2022 r.  

 

III.   Oferta kupna winna zawierać:

1)   dane oferenta: imię i nazwisko / firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wraz z aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ew. zwrotu wadium;

2)  dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji oferenta;

3)   zezwolenia i zgody - jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane;

4)  oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w treści art.157a ust. 2  prawa upadłościowego;

5)   oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu, spełnieniu i akceptacji warunków w  nim zawartych;

6)  proponowaną cenę zakupu netto wraz ze zobowiązaniem do wpłaty oferowanej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium) przed dniem zawarcia umowy cesji na rachunek bankowy masy upadłości o numerze  20 1240 4432 1111 0010 8772 4276;

7)   oświadczenie, że oferent zapoznał się z szczegółowym wykazem należności obejmującym tytuły należności oraz spisem podmiotów, od których one przysługują, ich stanem faktycznym i prawnym i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

8)    zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności należności;

9)   dowód wpłaty wadium.

 

IV.   Rozstrzygnięcie konkursu:

1.  Procedurę uważa się za wszczętą w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi określone w nin. Regulaminie.

2.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie.

3.  Wybór oferty nastąpi w dniu 3 lutego 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków).

4.  Podstawowym kryterium wyboru będzie oferowana cena.

5.  W przypadku ofert o zbliżonej wartości (różnica do 10% włącznie) od wartości oferty najwyższej, syndyk przeprowadzi dodatkową aukcję ustną, w terminie uzgodnionym z oferentami, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

6.  Aukcja odbędzie się w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ul. Kalwaryjska 67/3, z której przebiegi sporządzony zostanie stosowny protokół.

7.  W aukcji mogą brać udział oferenci, których oferty zostały złożone zgodnie z niniejszym. Regulaminem i spełniają warunki w nim określone

8.   Aukcja przeprowadzona zostanie techniką angielską z postąpieniem wynoszącym 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych

9.  Punktem wyjścia będzie najwyższa kwota oferty złożonej zgodnie z nin. Regulaminem.

10.  Uczestnicy konkursu ofert zostaną powiadomieni, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia oferenta, o wyborze bądź odrzuceniu ich oferty.

11.  Podpisanie umowy cesji nastąpi w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wyboru nabywcy przez Radę Wierzycieli

12.  Koszty sporządzenia umów ponosi kupujący.

13.  Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie zawarł umowy w terminie i na warunkach określonych w nin. Regulaminie. Wadia pozostałych oferentów zostaną zwrócone na wskazany przez oferentów rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Radę wierzycieli.

14. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

15. Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin można uzyskać, w siedzibie Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3                   tel. 12 262 91 26, na stronach www.syndyk.małopolska.pl i www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności, oraz w siedzibie upadłego  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka: Ryszardem Ścigałą  tel. 883 200 510, mail: rscigala@abmsolid.eu lub Marcinem Jaroszem tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu

 

 

ABM SOLID S.A.

 

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie
ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż wiązki praw obejmujących  nieruchomości zlokalizowanych w Tarnowie i Bochni  


A.    prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, czterokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1591,80 m2, położonej w  Tarnowie przy ul. Bartla 3, działka nr 135/10, obręb 0272 o  powierzchni 0,2158 ha, objęta KW nr TR1T/00093549/4 o wartości określonej w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.,  wraz z prawem własności wyposażenia zgodnie z zestawieniem za kwotę nie niższą niż 2 783 568,00 PLN (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) netto.

 

B.    udział w wysokości  167635/204303 (82%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,  zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym o całkowitej powierzchni użytkowej 2043,03 m2 (w tym część należąca do ABM Solid: 1676,35 m2), zlokalizowanej w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4 o pow. 0,1519 ha, objęta KW TR1O/00073125/6, o wartości określonej w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.,  wraz z prawem własności wyposażenia zgodnie z zestawieniem za kwotę nie niższą niż 1 850 911,00 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 00/100) netto.

 

C.    wiązki praw do działek zlokalizowanych w Bochni, oszacowanych przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o, w tym:


a) prawo własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW  TR1O/00082868/2 - działka nr 1880/17, o powierzchni wynoszącej 0,0792 ha, tj. 792,00m2 za kwotę nie niższą niż: 26 754,00 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt czety złote 00/100) netto;

 

b) prawo własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW TR1O/00082612/3 - działka nr 854/1, o powierzchni wynoszącej 0,3575 ha, tj. 3575,00m2 za kwotę nie niższą niż : 118 261,00 PLN (sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) netto;

 

c)  prawo własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW Nr TR1O/00071991/3 - działka nr 849, o powierzchni wynoszącej 0,2714 ha, tj. 2714,00m2 za kwotę nie niższą niż: 89 779,00 PLN (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) netto;

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty na wszystkie trzy grupy nieruchomości łącznie za kwotę nie niższą niż sumy wywoławcze.

 

Warunki konkursu:


1.  Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisemkonkurs ofert ABM NIERUCHOMOŚCI", w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

 

2.  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  sumy cen wywoławczych netto, praw, w odniesieniu do których składana jest oferta.

 

3.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o nr 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r.

 

4.  Wybór oferty nastąpi w dniu  20 grudnia 2021 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

 

5.  Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie konkursu.

 

6.  Składniki majątku objęte konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 883 200 510, mail: rscigala@abmsolid.eu  lub tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu

 

7.  Szczegółowe informacje dot. konkursu,  Regulamin, operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego, wykaz wyposażenia budynków można uzyskać w Kancelarii Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, na stronach www.syndyk.małopolska.pl oraz  www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności.

 

8.  Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 

Tarnów, Bartla - Operat szacunkowy.

Bochnia - Operat szacunkowy.

 

ABM SOLID S.A.

 

 Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie
ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż wiązki praw obejmujących nieruchomości zlokalizowane w Bochni


A. udział w wysokości  167635/204303 (82%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,  zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym o całkowitej powierzchni użytkowej 2043,03 m2 (w tym część należąca do ABM Solid: 1676,35 m2), zlokalizowanej w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4 o pow. 0,1519 ha, objęta KW  TR1O/00073125/6, o wartości określonej w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.,  wraz z prawem własności wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy - zgodnie z zestawieniem) za kwotę nie niższą niż 1 852 510,00 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych 00/100) netto.

 

B. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem obecnej wypożyczalni sprzętu budowlanego wraz wiatą garażową - działka nr 1875/3 o pow. 0,1983 ha, objętej KW TR1O/00082847/9 o wartości określonej w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.,  wraz z prawem własności wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy, sprzęt warsztatowy drobny - zgodnie z zestawieniem) za kwotę nie niższą niż 381 915,00 PLN (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/100) netto.

 

C. wiązki praw do działek zlokalizowanych w Bochni, oszacowanych przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o, w tym:

a) prawo własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW  TR1O/00082868/2 - działka nr 1880/17, o powierzchni wynoszącej 0,0792 ha, tj. 792,00m2 za kwotę nie niższą niż: 26 754,00 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt czety złote 00/100) netto;

b) prawo własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW TR1O/00082612/3 - działka nr 854/1, o powierzchni wynoszącej 0,3575 ha, tj. 3575,00m2 za kwotę nie niższą niż : 118 261,00 PLN (sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) netto;

c) prawo własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW Nr TR1O/00071991/3 - działka nr 849, o powierzchni wynoszącej 0,2714 ha, tj. 2714,00m2 za kwotę nie niższą niż: 89 779,00 PLN (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) netto;

d) prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW TR1O/00058375/2 - działka nr 851/3 o pow. 0,1518 ha tj. 1518 m2 oraz działka nr 851/4 o pow. 0,1176 ha tj. 1176,0 m2 za kwotę nie niższa niż: 80 200,00 PLN (osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100) netto;

 

Warunki konkursu:

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisemkonkurs ofert BOCHNIA", w terminie do dnia 29 października 2021 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  sumy cen wywoławczych netto, praw, w odniesieniu do których składana jest oferta.

3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o nr 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 29 października 2021 r.

4. Wybór oferty nastąpi w dniu 4 listopada 2021 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

5. Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie konkursu.

6. Składniki majątku objęte konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 883 200 510, mail: rscigala@abmsolid.eu lub tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu

7. Szczegółowe informacje dot. konkursu,  Regulamin, operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego, wykaz wyposażenia budynków można uzyskać w Kancelarii Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25, na stronach www.syndyk.małopolska.pl oraz  www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności.

8. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

Poniżej do pobrania:

Bochnia - Operat szacunkowy.

ABM SOLID S.A.

 

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I. Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest, przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta pod nr TR1T/00146783/3


Cena wywoławcza wynosi 398.000,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

 

II.  Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z  proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.


2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert – ABM Invest – w terminie do dnia 6 września 2021 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.


3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze   15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 6 września 2021 r. włącznie. Decyduje data uznania, na rachunku bankowym Spółki, pełnej kwoty wadium.


4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, który dostępny jest w biurze likwidatora w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronach internetowych:  www.abmsolid.eu i  www.kdr.krakow.pl 


Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.


Wybór oferty nastąpi w dniu 7 września 2021 r. o g. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 39/7.


Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem likwidatora pod nr tel. 12  262 91 26.

 


Regulamin konkursu

 

ABM SOLID S.A.

Sprzedaż działki Tarnów Wyszyńskiego

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 206 ust. 1.3 w związku z art. 323 pu, nieruchomości zlokalizowanej w Tarnowie przy ulicy ks. Stefana Wyszyńskiego.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka nr 1/142,obręb ewidencyjny 0200 położona w Tarnowie przy ul. Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego o powierzchni 0,7278 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr TR1T/00116898/3,  za cenę łączną nie niższą niż  618 266,00 zł zł

Regulamin

ABM SOLID S.A.

 

Konkursu Ofert na zbycie nieruchomości - biurowca w Bochni przy ul. Partyzantów 21


Syndyk ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej działając w trybie art. 323 ustawy z dnia 28.03.2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 498 ze zm. przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 27.07.2012 roku, jako dnia, w którym ogłoszono upadłość) ogłasza  konkurs na sprzedaż wiązki praw obejmujących:

 

1. udział w wysokości  167635/204303 (82%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,  zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym o całkowitej powierzchni użytkowej 2043,03 m2, w tym część należąca do ABM Solid 1676,35 m2, zlokalizowanym w Bochni przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4 o pow. 0,1519 ha, objęta KW TR1O/00073125/6, o wartości określonej w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o  wynoszącej 1 823 256,00 zł netto;

2. prawo własności wyposażenia (meble, sprzęt, sprzęt komputerowy) budynku wymienionego w p.1. o wartości 25 222,00 zł.

Cena wywoławcza w/w wiązki praw wynosi : 1 848 478,00 zł netto. 

 

I.    Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert ABM BIUROWIEC BOCHNIA", w terminie do dnia 5 marca 2021 r., do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości: 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 5 marca 2021 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

 

II. Oferta kupna winna zawierać:

1) Dane oferenta: imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wraz z aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego, numer konta na który należy dokonać ew. zwrotu wadium.

2) Dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji oferenta.

3) Zezwolenia i zgody - jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane.

4) Oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w treści art.157a ust. 2  prawa upadłościowego.

5) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu, spełnieniu i akceptacji warunków w nim zawartych.

6) Proponowaną cenę zakupu netto, nie niższą niż cena wywoławcza wraz ze zobowiązaniem do wpłaty oferowanej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium) przed dniem zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze  20 1240 4432 1111 0010 8772 4276

7) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem i oszacowaniem nieruchomości i spisem wyposażenia, ich stanem faktycznym i prawnym i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

8) Zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności.

9) Dowód wpłaty wadium.


III. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Procedurę uważa się za wszczętą w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi określone w nin. regulaminie.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie.

3. Syndyk dokona otwarcia ofert w dniu 10 marca 2021 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

4. Podstawowym kryterium wyboru będzie oferowana cena.

5. W przypadku ofert o zbliżonej wartości (różnica do 10% /włącznie/ od wartości oferty najwyższej) syndyk przeprowadzi dodatkową aukcję ustną, w terminie uzgodnionym z oferentami, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

6. Aukcja odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie i Notariusz sporządzi protokół z jej przebiegu.

7. W aukcji mogą brać udział oferenci których oferty zostały złożone zgodnie z Regulaminem i spełniają warunek określony w p. III.5 nin. Regulaminu.

8. Aukcja przeprowadzona zostanie techniką angielską z postąpieniem 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. Punktem wyjścia będzie kwota z najwyższej oferty złożonej zgodnie z Regulaminem.

9. Uczestnicy konkursu ofert zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia oferenta o wyborze bądź odrzuceniu ich oferty.

10. Podpisanie aktu notarialnego - umowy sprzedaży nastąpi w terminie 60 dni od daty wyboru oferenta, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7.

11.  Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz odpisów ponosi kupujący.

12.  Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent nie zawarł umowy w terminie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Wadia pozostałych oferentów zostaną zwrócone na wskazany przez oferentów rachunek bankowy w terminie 7 dni od zakończenia procedury sprzedaży.

13.  Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

14.  Składniki majątku objęte konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Syndyka: Ryszardem Ścigała nr tel. 883 200 510, mail: rscigala@abmsolid.eu lub Marcinem Jaroszem nr. tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu

15.  Szczegółowe informacje dot. konkursu jego Regulamin, wycenę nieruchomości - operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego oraz wykaz wyposażenia budynku można uzyskać w siedzibie Kancelarii syndyka,. Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25. oraz stronach www.syndyk.małopolska.pl i www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności.

 

Regulamin konkursu na zbycie biurowca w Bochni.

Wykaz wyposazenia - biurowiec Bochnia.

Bochnia - Operat szacunkowy.

 

 

 

 

ABM SOLID S.A.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURS NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MASY - WARSZAWA

 

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, informuje, że w konkursie ofert w przedmiocie zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129, została złożona oferta na całość sprzedawanego mienia. Oferta spełnia wymogi Regulaminu konkursu i została wybrana przez Syndyka.

 

 

 

ABM SOLID S.A.

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości


I. Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1T/00146783/3
Cena wywoławcza wynosi 398.000,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto.


II. Warunki uczestnictwa w konkursie:


1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert - ABM Invest" - w terminie do dnia 25 lutego 2021 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze 15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 25 lutego 2021 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego Spółki pełną kwotą wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.
Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Biurze likwidatora w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.abmsolid.eu oraz www.kdr.krakow.pl.
Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.


Wybór oferty nastąpi w dniu 26 lutego 2021 r. o g. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7, 30-504 Kraków.
Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Likwidatora nr tel. 12 262 91 26.

 

Regulamin konkursu

Operat

 

ABM SOLID S.A.

 

KONKURS OFERT NA USŁUGĘ ARCHIWIZACJI

 

Syndyk masy upadłości ABM Solid w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, ogłasza konkurs w przedmiocie świadczenia usługi archiwizacji, brakowania i przechowywania dokumentacji.

 

I.    Przedmiotem usługi jest archiwizacja (kod CPV 79.99.51.00) ok. 850 mb dokumentów  znajdujących się w siedzibie upadłego (Dębno, Tarnów, Bochnia) obejmująca następujące czynności:

  i.  kwalifikacja archiwalna, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - dokonanie oceny jej przydatności dla celów praktycznych, wydzielenie dokumentacji nieprzydatnej i jej zniszczenie potwierdzone stosownym protokołem likwidacji,

  ii.    przejęcie pozostałej dokumentacji do składnicy akt prowadzonej przez oferenta

 

II.       Warunki uczestnictwa w konkursie

1.  Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem dokumentacji po uprzednim uzgodnieniem terminu za pośrednictwem poczty mailowej rscigala@abmsolid.eu  lub mjarosz@abmsolid.eu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

2.  Pisemną ofertę na wykonanie powyższej usługi  wraz z  proponowaną ceną netto podaną kwotowo i słownie za metr bieżący dokumentacji w rozbiciu na poszczególne czynności: (i) kwalifikacja,  brakowanie i likwidacja dokumentów oraz (ii) przechowywanie w poszczególnych kategoriach (od B2 do BE50) przez okres wymagany przepisami prawa, udostępnianie dokumentacji Syndykowi i osobom wskazanym pisemnie przez Syndyka w okresie przechowywania (w tym w postaci skanów), usługę transportową (w tym załadunek i wyładunek), koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi (pudła itp.).

3.  Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta konkursowa ABM ARCHIWIZACJA" - w terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku do godz 16:00, osobiście w siedzibie w  Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.

4.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

    a.  załączenie do oferty kopii aktualnego wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego  przez właściwy organ (marszałka województwa)

    b. posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez przedstawienie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie archiwizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert poprzez przedstawienie dokumentu poświadczającego, iż oferent w tym okresie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda, których przedmiotem była archiwizacja dokumentów

   c. przedstawienie zobowiązania do skierowania do wykonania usługi właściwych pracowników, w tym co najmniej jednej osoby legitymującej się certyfikatem ukończenia kursu archiwisty 1 stopnia oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów RODO.

5.  Termin odbioru dokumentów wynosi do 30 dni, od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

III.    Rozstrzygnięcie konkursu

1.  Procedurę uważa się za wszczętą w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi określone w niniejszym regulaminie

2.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie

3.  Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w  dniu 21 stycznia 2021 r. godz. 12.00  w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3

4.  W przypadku złożenia ofert o zbliżonej cenie jednostkowej (różnica poniżej 10% oferty) Syndyk przeprowadzi dodatkowe negocjacje w terminie uzgodnionym z oferentami, których obejmuje ten warunek i którzy wyrażają chęć uczestnictwa w niej.

5.  Wartość usługi wyliczona zostanie na podstawie przedstawionych cen jednostkowych, a wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo.

6.  Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu w przypadku przeprowadzenia negocjacji pkt.4 regulaminu, nastąpi w terminie do 31 stycznia 2021 r. poprzez wybór najkorzystniejszej cenowo oferty uzyskanej w trybie negocjacji.

7.  Wyboru oferenta dokonuje Syndyk po uzyskaniu rekomendacji Komisji Konkursowej, a o wyborze informowany jest Sędzia-Komisarz

8.  Uczestnicy konkursu ofert zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od daty wyboru o wyborze lub odrzuceniu ich oferty.

9.  Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia  lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

10.  Dodatkowe informacje dot. konkursu, jego przedmiotu oraz regulaminu można uzyskać w siedzibie syndyka, Kraków ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25 na stronie www.syndyk.malopolska.pl. oraz www.abmsolid.eu

 

Regulamin konkursu.

Informacja dodatkowa dla oferentów na temat archiwizacji

 

 

ABM SOLID S.A.

 

Rozstrzygnięcie pierwszego przetargu na sprzedaż majątku ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej


Syndyk ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że zatwierdzenie przez Sędziego Komisarza rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż majątku ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie jest prawomocne.

W ogłoszonym przetargu nie wpłynęła żadna oferta na zakup przedsiębiorstwa w całości.

Syndyk dokonał wyboru ofert na zakup poniższych zorganizowanych części przedsiębiorstwa lub zorganizowanych zespołów składników:

1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie.

2. Wiązka praw do zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa upadłego, zlokalizowanych w Dębnie.

3. Wiązka praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rzeszowie przy Al. Generała Leopolda Okulickiego 18.

4. 11,46% udziałów w przedsiębiorstwie „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o.” z siedzibą w Tarnowie.

5. 19,05% udziałów w przedsiębiorstwie TRANS SOLID sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie.

 

Konkursy na zbycie kolejnych składników majątku ogłaszane będą sukcesywnie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zgód Rady Wierzycieli i Sędziego Komisarza.

ABM SOLID S.A.

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie - Wydział V Gospodarczy wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Jednocześnie Sąd postanowił odwołać Nadzorcę Sądowego oraz powołać Syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak – Biuro Syndyka ul. Kalwaryjska 67/3, 30-505 Kraków.

ABM SOLID S.A.

Zarzad ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 7 listopada 2018 roku Sędzia Komisarz postanowił powtórzyć głosowanie w Grupie V Wierzycieli. Sędzia Komisarz postanowił wyznaczyć termin Zgromadzenia Wierzycieli na dzień 21 grudnia 2018 roku godzina 12:00 celem głosowania wierzycieli nad propozycjami układowymi.

ABM SOLID S.A.

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu dzisiejszym Sędzia Komisarz zarządził przerwę w obradach Zgromadzenia Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłości układowej  do dnia 7 listopada 2018 roku do godziny 12:00.

ABM SOLID S.A.

Sędzia Komisarz ustanowiony w toku postępowania upadłościowego ABM SOLID S.A. wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłosci układowej na dzień 4 października 2018 roku, godzina 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie ul. Dąbrowskiego 27 sala 11. Celem Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad propozycjami układowymi przedstawionymi przez Spółkę.

Zaktualizowane propozycje układowe z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

ABM SOLID S.A.

W dniu 14 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki przyjął a nastepnie złożył do Sądu Rejonowego w Tarnowie V Wydział Gospodarczy zaktualizowane propozycje układowe Spółki.

Zaktualizowane propozycje układowe z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

ABM SOLID S.A.

W dniu 10 lipca 2018 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej podpisał - przyjął z INTOP Warszawa Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie zamówienie na wytworzenie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej w ramach realizacji zadania pn. "Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych, etap III Rzeszów Główny. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4 952 935,50 zł. Termin realizacji do dnia 30 października 2018 roku.

ABM SOLID S.A.

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Zleceniobiorca) informuje, że w dniu 2 lutego 2018 roku podpisał z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BANIMEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (Zleceniodawca) zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowej przęsła mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem w ramach kontraktu pn. „Przebudowa mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu". Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 13 599 272,00 zł netto.

ABM SOLID S.A.

Trwa ostateczna weryfikacja listy wierzytelności prowadzona przez Sędziego Komisarza, a wszystkie główne sprzeciwy zostały rozstrzygnięte.  ABM Solid S.A. w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziła gruntowną restrukturyzację i znajduje się na ostatnim etapie przed odbyciem Zgromadzenia Wierzycieli zatwierdzającym tzw. „układ”.  Na przełomie  2012 i 2013r  Spółce groziła upadłość obejmująca likwidację majątku i zakończenie działalności. Ten proces został powstrzymany, a organy nadzorujące Spółkę zdecydowały o możliwości zawarcia układu.   ABM Solid pozostaje cały czas aktywnym podmiotem gospodarczym realizującym liczne kontrakty, w tym zagraniczne.  Długotrwałość postępowania związana była z czasochłonnym ustalaniem przez Sąd Upadłościowy  ostatecznej listy wierzytelności. Zgromadzenie Wierzycieli będzie się mogło odbyć w II półroczu 2018 roku.  Spółka na tym etapie postępowania prowadzi ostatnie konsultacje z gronem wierzycieli i  gromadzi  informacje o potencjalnym ich udziale w Zgromadzeniu Wierzycieli.

ABM SOLID S.A.

W dniu 1 czerwca 2017 roku Rada Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłości układowej  pozytywnie zaopiniowała propozycje układowe Spółki przyjęte przez Zarząd w dniu 16 grudnia 2016 roku. Akceptacja propozycji układowych Spółki przez Radę Wierzycieli przybliża Emitenta do zawarcia układu sądowego z wierzycielami.

ABM SOLID S.A.

22 grudnia 2016 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Podwykonawca) otrzymał z firmy Polaqua Sp. z o.o. z siedzibą w (Wykonawca) podpisaną Umowę z dnia 20 grudnia 2016 roku. Przedmiotem Umowy jest wykonanie konstrukcji stalowej wraz z montażem w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07". Wartość Umowy wynosi 8 318 949,29 zł netto. Termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2017 roku.

ABM SOLID S.A.

Zaktualizowany projekt propozycji układowych 16-12-2016r.

ABM SOLID S.A.

1 sierpnia 2016 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Podwykonawca) otrzymał z firmy NOWAK – MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Zlecający) podpisaną Umowę z dnia 11 lipca 2016 roku. Przedmiotem Umowy jest wykonanie konstrukcji stalowej obiektów mostowych MD-02i WD-04 w ciągu obwodnicy miejscowości Czarnowąsy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawą na budowę i montażem. Wartość Umowy wynosi 12 311 233,36 zł netto. Termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2017 roku.

ABM SOLID S.A.

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 roku podpisał umowę współpracy strategicznej z China Harbor Engineering Company (CHEC). Strony w przedmiotowej Umowie ustaliły zasady możliwej współpracy przy realizacji na terenie Polski, Ukrainy i Gruzji kontraktów w sektorze budownictwa ogólnego, przemysłowego, wodnego i infrastruktury jak również w energetyce. Współpraca ta obejmować będzie fazę ofertowania, jak również realizacji. Szczegółowe zasady współpracy będą określane za każdym razem osobno dla konkretnego projektu. W przypadku pozyskania CHEC stosownych kontraktów i umów na terenie Polski, CHEC rozważy możliwość kapitałowego zaangażowania się w Spółkę ABM SOLID, po pomyślnym zakończeniu obecnie prowadzonego procesu restrukturyzacyjnego i zawarcia układu z wierzycielami. Współpraca pomiędzy stronami zakładana jest na 2 lata i może zostać przedłużona o kolejne lata po pisemnym potwierdzeniu przez obie strony.

ABM SOLID S.A.

9 maja 2016 roku Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (dalej „Emitent”) przed Sędzią Komisarzem, za zgodą Nadzorcy Sądowego, zawarł z Bankiem Millennium S.A. (dalej „Bank”) ugodę kończąca spór o wysokość wierzytelności Banku zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym Emitenta (dalej Ugoda). Na mocy Ugody, Bank ograniczył roszczenia wobec Emitenta z kwoty 29.189.527,82 zł do kwoty 5.000.000,00 zł,  to jest o ok. 83 %. Wierzytelność ta ma charakter układowy i zostanie objęta stosowną redukcją wynikającą z postępowania układowego Spółki, a Bank zobowiązał się do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli Emitenta za przyjęciem układu. Podpisanie powyższej ugody znacząco przybliża Emitenta do zawarcia układu, jako że Bank był jednym dwóch największych wierzycieli Emitenta.

ABM SOLID S.A.

26 kwietnia 2016 roku Spółka zależna od Emitenta pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Dębnie (Wykonawca) podpisała umowę o roboty budowlane z Zarządem Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: „budowa dwóch budynków mieszkalnych w technologii energooszczędnej  wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji nieruchomości przy ul. Opolskiej 8 w Gliwicach”.  Wartość umowy wynosi 5 999 493,37 zł brutto. Termin realizacji – 30 września 2017 roku.

ABM SOLID S.A.

28 grudnia 2015 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Podwykonawca) otrzymał z firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zlecający) podpisaną Umowę z dnia 1 października 2015 roku. Przedmiotem Umowy jest wykonanie konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Wartą w km. 110,585 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice. Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 8 169 574,00 zł netto. Termin realizacji określono na dzień 10 lutego 2016 roku.

ABM SOLID S.A.

8 października 2015 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie (działającym jako Wykonawca) aneks do umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie”. Podpisany aneks ogranicza zakres wykonywanego przez Podwykonawcę przedmiotu umowy (wyłączenie prac ziemnych, płyty fundamentowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej). W związku z powyższym ulega zmniejszeniu wartość umowy, która po podpisaniu aneksu wynosi 21 164 513,31 zł brutto. W związku ze zmniejszeniem zakresu prac ulega skróceniu termin realizacji, który ustala się na dzień 30 września 2017 roku.

ABM SOLID S.A.

21 września 2015 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej podpisał Umowę o roboty budowlane z TOW „Proskuriv Kormomiks” będącym osobą prawną zgodnie z prawem ukraińskim (działającym jako Zleceniodawca). Przedmiotem umowy są roboty budowlane, montażowe, rozruchowe związane z budową Zakładu Produkcji Pasz Kombinowanych zlokalizowanego na terytorium Rozsoszańskiej Wiejskiej Rady przy drodze 0231702 Stryj-Tarnopol-Kirowograd-Znamianka /km38+500-km39+800/ (Ukraina). Wartość umowy wynosi 7.635.294,00 dolarów USA, plus podatek VAT zgodnie z prawem obowiązującym na Ukrainie. Termin realizacji – 31.12.2017 roku.

ABM SOLID S.A.

Dnia 14 września 2015 r. decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z kwoty 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) do kwoty 4,30 zł (cztery złote trzydzieści groszy) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 7.934.500 (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset) do liczby 793.450 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji wszystkich emisji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.411.835 złotych (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych).

Po scaleniu Kapitał zakładowy dzieli się na:

(a) 12.400 (dwanaście tysięcy czterysta) akcji oznaczonych jako akcje serii A, od numeru 1 do numeru 12.400, imiennych i uprzywilejowanych.

(b) 283.500 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji oznaczonych jako akcje serii B, od numeru 1 do numeru 283.500, imiennych i uprzywilejowanych.

(c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii C, od numeru 1 do numeru 8.000, imiennych i uprzywilejowanych.

(d) 59.865 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych jako akcje serii D, od numeru 1 do numeru 59.865, imiennych i uprzywilejowanych.

(e) 11.916 (jedenaście tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji oznaczonych jako akcje serii E, od numeru 1 do numeru 11.916, imiennych i uprzywilejowanych.

(f) 88.269 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych jako akcje serii F, od numeru 1 do numeru 88.269, imiennych i uprzywilejowanych.

(g) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji oznaczonych jako akcje serii G, zwykłych na okaziciela.

(h) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii H, zwykłych na okaziciela.

Akcje serii A, B, C, D, E, F są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego wynosi 1 257 400 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta).

Przedmiotowe zmiany zostały zarejestrowane Postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 28 października 2015 r.

ABM SOLID S.A.

ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (działając jako Generalny Wykonawca) informuje, że w dniu 21 września 2015 roku podpisał Umowę o roboty budowlane z TOW „Proskuriv Kormomiks” będącym osobą prawną zgodnie z prawem ukraińskim (działającym jako Zleceniodawca). Przedmiotem umowy są roboty budowlane, montażowe, rozruchowe związane z budową Zakładu Produkcji Pasz Kombinowanych zlokalizowanego na terytorium Rozsoszańskiej Wiejskiej Rady przy drodze 0231702 Stryj-Tarnopol-Kirowograd-Znamianka /km38+500-km39+800/ (Ukraina). Wartość umowy wynosi 7.635.294,00 dolarów USA, plus podatek VAT zgodnie z prawem obowiązującym na Ukrainie. Termin realizacji – 31.12.2017 roku.

ABM SOLID S.A.

21 września 2015 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (działając jako Wykonawca) podpisał umowę o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie (działającym jako Generalny Wykonawca). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie”. Wartość umowy wynosi 23 133 466,97 zł brutto. Termin realizacji – 30 listopada 2017 roku.

ABM SOLID S.A.

17 sierpnia 2015 roku w związku z opublikowaniem w styczniu 2015 roku programu naprawczego dotyczącego usunięcia przyczyn kwalifikacji do segmentu Lista Alertów, Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej postanowił, że Spółka w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji do Listy Alertów rozpocznie proces scalenia akcji. W związku z powyższym Spółka raportem bieżącym nr 20/2015 w dniu 18 sierpnia 2015 roku zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem podjęcia stosowanej uchwały w przedmiocie scalenia akcji Emitenta. Projekt uchwały przewiduje scalenie akcji Spółki przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki i ustalenie wartość nominalnej akcji Spółki w wysokości 4,30 zł w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,43 zł oraz wobec powyższego zmniejszenie proporcjonalnie ogólnej liczby akcji Spółki wszystkich serii z 7 934 500 sztuk do liczby 793 450 akcji wszystkich emisji.

ABM SOLID S.A.

13 lipca 2015 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Zleceniobiorca) podpisał zlecenie z firmą INTOP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zleceniodawca) - zlecenie z dnia 6 lipca 2015 roku podpisywane korespondencyjnie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Wartą w km. 110,585 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice. Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 8 169 574,00 zł netto. Pozostałe – szczegółowe warunki realizacji zlecenia zostaną ustalone w umowie, która zostanie podpisana przez obie strony w terminie późniejszym.

ABM SOLID S.A.

19 lutego 2015 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (działając jako Podwykonawca) podpisał umowę o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (działającym jako Generalny Wykonawca). Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja zadania pod nazwą „Budowa przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26”. Wartość umowy wynosi 7 509 321,57 zł brutto. Termin realizacji – 30.06.2016 roku.

ABM SOLID S.A.

19 lutego 2015 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (działając jako Podwykonawca) podpisał umowę o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (działającym jako Generalny Wykonawca). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach zadania budżetowego pod nazwą: Budowa dwóch budynków komunalnych. Wartość umowy wynosi 10 400 923,66 zł brutto. Termin realizacji – 25.09.2016r.

ABM SOLID S.A.

16 lutego 2015 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Wykonawca) podpisał z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Banimex Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (Zamawiający) umowę z 30 listopada 2014 roku (umowa podpisywana korespondencyjnie). Przedmiotem umowy jest wykonanie i montaż części konstrukcji stalowej (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym) mostu na realizacji przez Zamawiającego inwestycji pn. „Budowa mostu stalowego w km 167,561 na linii 068 Lublin - Przeworsk”. Wartość umowy wynosi 3 503 531,93 zł netto. Termin realizacji – 30.04.2015 r.

ABM SOLID S.A.

19 stycznia 2015 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (działając jako Wykonawca) podpisał umowę datowaną na dzień 14 stycznia 2015 roku (umowa podpisywana korespondencyjnie) z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (działającym jako Generalny Wykonawca). Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja zadania pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, c.o. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3 1443/7, 3050/4 przy ul. M. Dąbrowskiej w Tarnobrzegu”. Wartość umowy wynosi 3 724 027,22 zł brutto. Termin realizacji – 28.11.2015 roku.

ABM SOLID S.A.

ABM SOLID S.A.

30 czerwca 2014 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Podwykonawca) podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Olsztynie (Generalny Wykonawca) umowę o roboty budowlane. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej”. Wartość umowy wynosi 4 014 526,73 zł brutto.

ABM SOLID S.A.

30 maja 2014 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie umowę o roboty budowlane. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych obiektów budynków i budowli oraz infrastruktury niezbędnej dla ich funkcjonowania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Infrastruktury Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej”. Wartość umowy wynosi 15 803 397,49 zł brutto.

ABM SOLID S.A.

29 maja 2014 roku Spółka należąca do Grupy Kapitałowej ABM SOLID tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Olsztynie podpisała z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwą Zadanie 115 – Przebudowa kolektora sanitarnego „Zaroślak”. Wartość umowy wynosi 11.693.076,82 zł brutto.

ABM SOLID S.A.

27 lutego 2014 roku została podpisana przez drugą stronę umowa na wykonanie konstrukcji stalowej z 10 października 2013 roku (umowa podpisywana korespondencyjnie). W przedmiotowej umowie Zlecającym jest firma INTOP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie natomiast podwykonawcą jest ABM SOLID S.A. w upadłości układowej. Przedmiotem umowy jest wykonanie konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz montażem przęsła nr 3 mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol. Wartość umowy wynosi 5 011 987,10 zł netto. Termin realizacji – 11.08.2014r. Podpisana umowa precyzuje oraz zwiększa zakres prac zlecenia o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 57/2013 z dnia 06-11-2013 roku.

ABM SOLID S.A.

30 stycznia 2014 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej oraz ING Bank Śląski S.A. (dalej „Bank”) podpisali porozumienie w którym Bank wyraził zgodę na warunkową restrukturyzację  przysługujących mu wierzytelności Poza Układowych wynikających z umowy na finasowanie inwestycji oraz umowy kredytu odnawialnego, które zostały wypowiedziane przez Bank w dniu 4 lipca 2012 roku.

Główne postanowienia porozumienia:

  1. spłata zadłużenia zabezpieczonego następować będzie w ratach, wg ustalonego pomiędzy stronami harmonogramu, który stanowi integralny załącznik do przedmiotowego porozumienia,
  2. warunkowe umorzenie przez Bank części wymagalnej wierzytelności,
  3. Bank sukcesywnie będzie zwalniał posiadane zabezpieczenia hipoteczne  stosownie do dokonanej spłaty,
  4. w przypadku sprzedaży nieruchomości, na której ustanowione zostały hipoteki na rzecz Banku, środki pozyskane ze sprzedaży, w wysokości nie przekraczającej wartości danego zabezpieczenia będą zaliczane przez Bank jako zapłata ustalonych przez strony rat.
ABM SOLID S.A.

21 stycznia 2014 roku Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Podwykonawca) powziął wiadomość o podpisaniu przez drugą stronę tj. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wykonawca) umowy z 04 października 2013 roku (umowa podpisywana korespondencyjnie). Przedmiotem umowy jest wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego WD-3 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym na realizacji przez Wykonawcę inwestycji pn. „Budowa drobi obwodowej Miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885”. Wartość umowy wynosi 2 567 248 zł netto.

ABM SOLID S.A.

15 stycznia 2014 roku Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym ABM SOLID S.A. w upadłości układowej zawiadomił w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” , że Nadzorca Sądowy ABM SOLID S.A. w upadłości układowej w Tarnowie  przekazał listę wierzytelności nr 1 ustaloną w tym postępowaniu. Jednocześnie poinformował, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowy i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. Wartość wierzytelności umieszczonych na liście wierzytelności opiewa na kwotę 183 055 704,12 PLN. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki od momentu obwieszczenia do dnia przesłania niniejszego sprawozdania do Sędziego Komisarza wpłynęło 29 sprzeciwów do listy wierzycieli na łączną kwotę 72 588 336,60 PLN. Dotyczą one nieuznania zgłoszonych przez wierzycieli wierzytelności lub uznania wierzytelności w kwocie niższej niż zgłoszona, jak również zakwalifikowania wierzytelności do kategorii innej niż wnioskowana przez wierzycieli. Obecnie Sędzia Komisarz rozpatruje przedmiotowe sprzeciwy.

ABM SOLID S.A.

10 października 2013 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej podpisał z firmą INTOP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowej przęsła nr 3 mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol. Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 4 018 112,00 zł netto.

ABM SOLID S.A.

16 września 2013 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej podpisał umowę z PAGEN Sp. z o.o. siedzibą w Gnojniku. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa budynku produkcyjnego z zapleczem biurowym i socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną. Wartość podpisanej umowy wynosi 3 260 000,00 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 10 września 2013 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Olsztynie (spółka należąca do Grupy Kapitałowej ABM SOLID) podpisała z Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwą ”Budowa centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Polkowicach w formule zaprojektuj i wybuduj”. Wartość umowy wynosi 6.363.462,81 zł brutto. Termin realizacji to 28.11.2014 roku.

ABM SOLID S.A.

W dniu 12 czerwca 2013 roku Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Wykonawca) podpisał z Budostal-3 Export Sp. z o.o. (Generalny Wykonawca) umowę, której przedmiotem jest wykonanie części prac przy budowie dwóch budynków mieszkalnych z wbudowanymi lokalami usługowymi i parkingami zamkniętymi w Rosji – Sankt Petersburg. Wartość umowy wynosi 15 028 295,79 EUR brutto. Termin realizacji do 30 czerwca 2014 roku.

Umowa została zawarta pod następującymi warunkami:

- zarejestrowanie przedstawicielstwa Wykonawcy w Rosji i uzyskanie rosyjskiej licencji budowlanej od dnia 1 września 2013 roku czyli w terminie rozpoczęcia prac,

- uzyskanie zgody Nadzorcy Sądowego Wykonawcy na zawarcie niniejszej Umowy,

- przekazanie Wykonawcy przez Generalnego Wykonawcę sumy zaliczki w wysokości 15% ceny umownej, która wynosi, 2 254 243,69 EUR w tym VAT 343 867,79 EUR.

ABM SOLID S.A.

Zarządu ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuję, że w dniu 6 czerwca 2013 roku zostały złożone do Sądu Rejonowego w Tarnowie V Wydział Gospodarczy zaktualizowane propozycje układowe.

 

Zaktualizowane propozycje układowe ABM SOLID S.A. w upadłości układowej

ABM SOLID S.A.

Zarząd Spółki pod firmą ABM Solid Spółka Akcyjna w upadłości układowej pragnie zaprosić Wierzycieli na organizowane spotkania z Zarządem Spółki.

Wkrótce mija pierwszy kwartał od wydania postanowienia Sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Spółki z postępowania przewidującego likwidację majątku na postępowanie z możliwością zawarcia układu. Zarząd przez ten czas zdążył dokładnie i wnikliwie zapoznać się z sytuacją prawną i finansową Spółki.

Zależy nam, żeby nasza Spółka była powszechnie uważana za działającą według jasnych i czytelnych reguł. Naszym nadrzędnym celem jest jak najszybsze i możliwie w jak największym stopniu zaspokojenie naszych Wierzycieli, a spotkanie z Państwem może być znakomitą okazją do wypracowania wspólnego stanowiska.

Do tej pory nie mieliśmy okazji do wymiany poglądów, dlatego też chcielibyśmy przedstawić Państwu realne i możliwe do wykonania propozycje układowe wraz ze wskazaniem procedury głosowania nad układem oraz poznać Państwa opinie dotyczące akceptowalnych warunków zatwierdzenia naszych propozycji.

W celu wypracowania razem z Państwem najbardziej korzystnego dla obu stron porozumienia serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w następujących terminach:

  1. 10 czerwca 2013r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3,
  2. 12 czerwca 2013r. o godzinie 10:00 w Siewierzu (woj. Śląskie) Hotel Natura Residence przy ul. Suchej 4,
  3. 14 czerwca 2013r. o godzinie 12:00 w Warszawie Pure Sky Club, przy ul. Złotej 59.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia wraz ze wskazaniem wybranego przez Państwa terminu spotkania.
Potwierdzenia należy dokonać do dnia 5 czerwca 2013 roku do Pani Moniki Kopcińskiej tel. 14 626 02 07, fax 14 622 45 51 lub mailowo mkopcinska@abmsolid.eu

ABM SOLID S.A.

12 czerwca 2012 roku Spółki budowlane, notowane na giełdzie, ABM SOLID SA oraz UNIBEP SA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie realizacji przyszłych kontraktów budowlanych w obszarze energetyki, ochrony środowiska oraz budownictwie przemysłowym. Ponadto UNIBEP rozważa udział w trwającej obecnie ofercie prywatnej ABM SOLID i objęcie akcji dających do 20% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. ABM SOLID oraz UNIBEP współpracują już ze sobą od kliku miesięcy. Spółki jako konsorcjum złożyły wspólne oferty w kilku przetargach, w których UNIBEP jest liderem, a ABM SOLID członkiem. Jednym z pozytywnych przykładów współpracy jest rozstrzygnięty niedawno przetarg na budowę centrum handlowego i aquaparku w miejscowości Czerepowiec w Rosji. Oferta konsorcjum, które tworzą UNIBEP i ABM SOLID, została uznana za najlepszą. Oczekiwana wartość kontraktu to niespełna 43 mln EUR. Podpisanie umowy na realizację tego projektu nastąpi w najbliższych tygodniach, co umożliwi uzyskanie finansowania przez inwestora,. Udział partnerów będzie wynosił po 50%. Rozpoczęcie budowy powinno nastąpić najpóźniej wiosną przyszłego roku.
List intencyjny jest początkiem zintensyfikowania oraz zacieśnienia współpracy, co w efekcie powinno pozytywnie wpłynąć na przygotowywane oferty na potrzeby kolejnych przetargów.

ABM SOLID S.A.

ABM SOLID podpisał z bankami finansującymi spółkę oraz obligatariuszami umowę restrukturyzującą zadłużenie. Umowa pozwoli na konwersję części zadłużenia na akcje Spółki, wykup obligacji przy zmniejszonej cenie oraz wydłużenie okresu spłaty i obniżenie oprocentowania pozostałej części. Porozumienie umożliwi wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej z DM IDMSA i tym samym dokapitalizowanie ABM SOLID.

Na mocy porozumienia zadłużenie wobec wierzycieli finansowych zostanie w całości zrestrukturyzowane. Odbędzie się to poprzez konwersję na akcje ABM Solid oraz przedterminowy wykup obligacji przy zmniejszonej cenie za kwotę ok. 6 mln zł. Spłata pozostałego zadłużenie kredytowego zostanie zawieszona do końca września 2013 roku i rozłożona do spłaty na raty w kolejnych latach, a oprocentowanie będzie obniżone do końca przyszłego roku.

W związku z konwersją części zadłużenia z  tytułu kredytów na akcje oraz wcześniejszym wykupem i konwersją obligacji, zadłużenie Spółki zmniejszy się o 40 mln zł.

Umowa, przewidując znaczne oddłużenie Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie akcji nowych emisji przez inwestorów, istotnie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej Spółki, a także znacznie obniży koszty finansowe w okresie najbliższych 2 lat.

ABM SOLID S.A.

27 kwietnia 2012 roku ABM Solid podpisał ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu umowę na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia. Prace rozpoczną się w ciągu 30 dni od podpisania umowy i potrwają 2 lata. Wartość netto kontraktu wynosi 69 mln zł. Kontrakt obejmuje wykonanie w Jeleśni i okolicznych miejscowościach 25 kilometrów sieci wodociągowej i ponad 100 kilometrów sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu wykonana zostanie również infrastruktura towarzysząca w postaci 21 pompowni sieciowych i 36 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrakt jest kolejną umową zawartą ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. ABM Solid pracuje w okolicach Żywca przy budowie kanalizacji sanitarnej w gminach Łodygowice oraz Lipowa, wartość tych projektów to około 124 mln zł.

ABM SOLID S.A.

25 kwietnia 2012 roku ABM Solid podpisał z China National Electric Engineering Co. (CNEEC) umowę o strategicznej współpracy w perspektywicznym sektorze budownictwa energetycznego. Porozumienie przewiduje kooperację przy składaniu ofert w przetargach na budowę bloków energetycznych oraz przy ewentualnej realizacji tych kontraktów.

 

ABM Solid blisko współpracował przy przygotowaniu oferty CNEEC  w przetargu na realizację bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. W przypadku wybrania chińskiej oferty przez zamawiającego, ABM Solid będzie miał pierwszeństwo do realizacji prac na rzecz CNEEC jako podwykonawca.

 

Podpisana umowa zakłada dalszą współpracę pomiędzy ABM Solid i CNEEC między innymi przy przygotowaniu ofert w przetargach na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Jaworzno i Elektrowni Północ. W przypadku zwycięstwa w którymś z przetargów, ABM Solid, podobnie jak w Kozienicach, będzie miał pierwszeństwo do realizacji prac jako podwykonawca.

Strategiczna współpraca zakłada również kooperację w przetargach na budowę linii energetycznych, zarówno sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej.

W przyszłości China National Electric Engineering Co. rozważa zacieśnienia współpracy poprzez potencjalne zaangażowanie w kapitale ABM SOLID.

 

Umowa została podpisana na 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat.

ABM SOLID S.A.

18 kwietnia 2012 roku ABM Solid S.A. podpisał ze spółką PORR Polska S.A., generalnym wykonawcą kompleksu mieszkalno-biurowo-usługowego Browar Lubicz w Krakowie, umowę na wykonanie prac budowlanych. Wartość umowy wynosi 13.500.000 zł netto, a jej realizacja potrwa do grudnia bieżącego roku. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnych robót stanu surowego obiektu wraz z dostawą żurawi wieżowych i niezbędnych materiałów  do realizacji kontraktu.

ABM SOLID S.A.

12 marca 2012 roku ABM SOLID podpisał umowę z Towarzystwem Przyjaciół Stężycy z siedzibą w Stężycy. Przedmiotem umowy jest realizacja w charakterze Generalnego Wykonawcy inwestycji pn. „Starorzecze Wisły – Aktywna Rekreacja w Stężycy”. Zakres robót obejmuje między innymi budowę amfiteatru dla 3 tysięcy widzów, tarasu widokowego, dróg dojazdowych czy ścieżek pieszo–rowerowych. Wartość umowy wynosi 9 400 000 zł netto.

ABM SOLID S.A.

Budowany przez ABM SOLID S.A. Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie jest już mocno zaawansowany.
Korzystając z dobrej pogody i ciepłych dni, kończona jest elewacja kampusu.
Budynki przygotowywane są do zimy. Trwaja prace wykończeniowe wewnątrz budynków.
Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, tak by wszystkie prace można było kontynuować pomimo nadchodzącej zimy.
Oddanie obiektów kampusu, czyli sali gimnastycznej, krytej pływalni oraz budynku dydaktycznego zakoczą się jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.

ABM SOLID S.A.

26 października 2011 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. z Świdnicy. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowościach Sławniowice i Gierałcice. Wartość podpisanej umowy wynosi 11.630.214,58 zł netto.

ABM SOLID S.A.

24 października 2011 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Budimex S.A. - Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Północ w Warszawie. Przedmiotem podpisanej umowy jest dostawa i montaż konstrukcji mostowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym na realizacje kontraktu: "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Małgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19". Wartość podpisanej umowy wynosi 7.686.953,24 zł netto.

ABM SOLID S.A.

23 września 2011 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest realizacja przez ABM SOLID S.A. przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. Podkarpackie. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i umocnienie koryta, budowle ziemne, roboty wykończeniowe oraz odcinkowe udrożnienie koryta cieku Hermanówka w km 0+490-0+600 (110 m). Wartość podpisanej umowy wynosi 17.007.632,81 zł netto.

ABM SOLID S.A.

12 sierpnia 2011 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z BIOM Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanej umowy jest realizacja przez ABM SOLID S.A. Kontraktu K-9 obejmującego wykonanie projektu i robót budowlanych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo. Wartość podpisanej umowy wynosi 16 453 287 zł netto.

ABM SOLID S.A.

8 sierpnia 2011 roku ABM SOLID S.A. działając w imieniu Konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, Mostostal Zabrze Zakład Montażowo – Produkcyjny "Częstochowa" Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum podpisał umowę z CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych oraz montaż urządzeń technologicznych dla zadania: "Budowa silosów klinkieru 2x125 000T w Cementowni w Chełmie". Wartość podpisanej umowy wynosi – 10 850 000 zł netto.

ABM SOLID S.A.

6 czerwca 2011 roku ABM SOLID S.A. podpisał ramową umowę z TAURON Ekoenergią. ABM SOLID S.A. poprzez nowoutworzone spółki celowe wybuduje i uruchomi 11 biogazowni na terenie 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego. Łączna moc powstałych instalacji wyniesie 20 MW. Projekt współpracy został rozpisany do końca 2015 roku. Każda z instalacji będzie mieć 1-2,5 MW. Po uruchomieniu biogazowni i rozpoczęciu przez nie działalności związanej z wytwarzaniem biogazu rolniczego oraz energii elektrycznej, ABM Solid sprzeda 100% udziałów w poszczególnych spółkach TAURON Ekoenergii. Podpisanie umowy z TAURON Ekonergią pozwoli Spółce przyspieszyć rozwój w sektorze energetycznym. Kontrakt ten może zapewnić ABM SOLID nie tylko znaczące źródło przychodów w nadchodzących latach, ale także pozwoli rozszerzyć kompetencje w obszarze zielonej energii.

ABM SOLID S.A.

W dniu 12 kwietnia 2011 r. w Krakowie Spółka ABM SOLID S.A. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Marka Pawlika podpisała z Akademią Górniczo-Hutniczą reprezentowaną przez Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa oraz Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw dr hab. Piotra Tomczyka prof. nadzw. porozumienie o współpracy. Fundamentem tejże współpracy będą badania i rozwój nowoczesnych technologii, rozpowszechniania wiedzy o odnawialnych źródłach energii, promowanie innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie oraz kształcenie specjalistycznych kadr. Porozumienie zostało podpisane na czas nieoznaczony.

   
fot. Zbigniew Sulima
ABM SOLID S.A.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska w marcu 2011 r. przyjęła Spółkę ABM SOLID S.A. w poczet członków Izby. Jest to kolejny krok po utworzeniu oddziału Bioenergia oraz utworzeniu spółki ABM BIOGAZ Sp. z o.o. w celu umocnienia pozycji Spółki na perspektywicznym rynku bioenergetycznym.

ABM SOLID S.A.

W dniu 1 kwietnia 2011 r. dziennik Polska The Times Gazeta Krakowska dodatek Tarnowski opublikowała artykuł „Energooszczędne domy w Tarnowie?”. Gazeta pisze, że Tarnów może stać się krajowym prekursorem w budownictwie pasywnym. Urząd Miasta Tarnowa podpisał 29 marca 2011 r. porozumienie o współpracy z Politechniką Krakowską oraz spółką ABM SOLID S.A.. Uczelnia wybuduje laboratorium do badań nad budownictwem pasywnym. Politechnika chce również współpracować z potencjalnym inwestorem oraz z firmą, która wykorzysta wspomnianą technologię. Naukowcy współpracować będą również z Zespołem Szkół Budowlanych w Tarnowie. Natomiast spółka ABM SOLID S.A. zobowiązała się przyjmować na praktyki uczniów ZSB oraz studentów politechniki.

ABM SOLID S.A.

W dniu 29 marca 2011 r. ABM SOLID S.A. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Marka Pawlika podpisało z Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę i Politechniką Krakowską reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka porozumienie o współpracy w zakresie badań, rozwoju, rozpowszechniania wiedzy i edukacji oraz realizacji budynków pasywnych, energooszczędnych i inteligentnych.
Strony porozumienia, wspólnie będą wykorzystywały własne potencjały w zakresie rozpowszechniania wiedzy oraz promowania energooszczędnych i inteligentnych rozwiązań w budownictwie oraz odnawialnych źródeł energii, co przełoży się na organizację sympozjów, seminariów, konferencji czy warsztatów. ABM SOLID S.A. wyraża chęć uczestnictwa w realizacji obiektów pasywnych (energooszczędnych) i inteligentnych oraz kształcenia kadr, w tym poprzez udzielanie praktyk zawodowych studentom Politechniki Krakowskiej.
Porozumienie zostało podpisane na okres 5 lat.

treść porozumienia

   
fot. Paweł Topolski
ABM SOLID S.A.

28 marca 2011 roku Puls Biznesu opublikował artykuł „ABM Solid wierzy w biogazownie”. W artykule podkreślono, że budowa biogazowi to najważniejszy cel Spółki na ten rok. Koszt budowy zakładu o mocy 2 MW to około 30 mln zł. „W tym roku chcemy rozpocząć budowę jednego lub dwóch, w kolejnych latach nawet 5-6 [bigazowni] rocznie. W przyszłości założymy spółkę, która będzie nimi zarządzała. To będzie znaczący składnik naszych zysków.” mówi Marek Pawlik. W dalszej części artykułu Prezes tłumaczy, że „wejście w nowe segmenty oraz kryzys spowodowały, że realizowaliśmy kilka kontraktów o niskiej rentowności. Dziś nasz portfel jest o wiele lepszy. W zeszłym roku wypracowaliśmy blisko 470 mln zł przychodów, a obecna wartość zamówień to 630 mln zł, z czego 460 mln zł na ten rok. Złożyliśmy oferty na około 1 mld zł. To pozwoli na utrzymanie nie mniejszej niż dotychczas dynamiki przychodów.

ABM SOLID S.A.

29 marca 2011 roku Puls Biznesu w artykule „Sześć technicznych perełek na wiosnę” na podstawie analizy technicznej specjalistów wytypował najbardziej obiecujące spółki na wiosnę. W powyższym artykule ABM SOLID S.A. został wytypowany jako jedna z sześciu perełek GPW na wiosnę. Tomasz Gessner, analityk Domu Maklerskiego BDM uważa, że ABM SOLID S.A. w ostatnich miesiącach została znacząco przeceniona, a w międzyczasie nie pojawiła się żadna mocniejsza korekta w górę. Biorąc pod uwagę techniczne wyprzedanie w połączeniu z próbami zmniejszenia dynamiki spadku oraz zbliżenia się do dołka z czerwca 2010 r. można przypuszczać, że popyt na obecnych poziomach spróbuje zainicjować wzrostowe odreagowanie.

ABM SOLID S.A.

28 marca 2011 roku ABM SOLID S.A. podpisał dwie umowy z Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanych umów jest wykonanie prac budowlanych (roboty ziemne oraz roboty żelbetowe budynku składowiska biomasy) dla Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna. Łączna wartość obu umów wynosi 8 999 000 zł netto. Termin zakończenia prac wyznaczony został na 30 września 2011r.

ABM SOLID S.A.

W dniu 24 lutego 2011 roku ABM SOLID S.A. podpisał znacząca umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach. ABM SOLID S.A. na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach zaprojektuje i wybuduje obiekty służące do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska, przy równoczesnym zapewnieniu wypełnienia kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania zgodnie z przepisami UE. ABM SOLID S.A. wybuduje trzy hale: przyjęcia odpadów; sortowani i produkcji paliwa alternatywnego oraz magazynową dla paliwa alternatywnego. Dodatkowo spółka przygotuje system do podawania frakcji organicznej i system transportu i podawania gotowego paliwa z hali sortowniczej do hali magazynowej. Wykonane zostaną także niezbędne elementy zagospodarowania terenu, jak drogi, dojazdy, place, chodniki oraz rozbudowa sieci. Wartość podpisanej umowy wynosi 18 609 902,35 zł netto.

ABM SOLID S.A.

Kontynuowana jest budowa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, mimo zimowej aury i niskich temperatur. Zakończono już etap betonowania fundamentów i konstrukcji nośnych ścian. Ekipy budowlane rozpoczęły wykonywanie instalacji wewnętrznych. Trwa wykonanie stanu surowego budynków, rozpoczęto montaż instalacji wewnętrznych, nieznaczne opóźnienia spowodowane przez zimę zostały już zniwelowane. W najbliższym czasie zamontowana zostanie konstrukcja dachu nad halą sportową i basenem. Rozbudowa kampusu uczelni obejmuje budowę hali sportowej, zespołu sportowo rekreacyjnego pływalni oraz budynku dydaktycznego. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszych dniach lipca 2012 roku.

zdjęcia zrealizowane w dniu 5 stycznia 2011 r.

ABM SOLID S.A.

Puls Biznesu rozstrzygnął konkurs na „Giełdową Spółkę Roku”. ABM SOLID S.A. znalazł się na 77 miejscu (na 100 spółek) głównego rankingu giełdowych spółek roku 2010 z łączną notą 61,9 pkt. Wyboru dokonali specjaliści rynków kapitałowych: analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy podczas telefonicznego badania przeprowadzonego przez Pentor. ABM SOLID S.A. zanotował jeden z największych awansów w rankingu w porównaniu do roku poprzedniego. Awansował o 201 pozycji.

ABM SOLID S.A.

4 lutego 2011 roku Spółka ABM SOLID S.A. podpisała umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku. Przedmiotem podpisanej umowy jest realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzesko - etap II" Zadanie II - Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Brzeska - etap I". Wartość podpisanej umowy wynosi 5 938 931,40 zł netto.

ABM SOLID S.A.

31 stycznia 2010 roku Spółka ABM SOLID S.A. podpisała znaczącą umowę z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo realizowana w ramach projektu „Regionalny system gospodarki odpadami Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”. Wartość podpisanej umowy wynosi 26 329 000 zł netto.

ABM SOLID S.A.

ABM SOLID S.A. w rankingu Diamenty Forbesa w kategorii "przedsiębiorstwa o przychodach powyżej 250 mln PLN" uplasował się na 6 pozycji w Małopolsce.

ABM SOLID S.A.

W rankingu gazety Parkiet z dnia 26 stycznia 2011 r. spółka ABM SOLID S.A. w rankingach dotyczących wysokich stop zwrotów w roku 2010 r. zajęła 17 miejsce (spółki o kapitalizacji na koniec 2009 r. poniżej 100 mln zł).

ABM SOLID S.A.

ABM SOLID S.A. otrzyma ponad 26 mln zł netto za wybudowanie zakładu utylizacji odpadów w Spytkowie. Budowa ma się zakończyć w listopadzie 2012 roku. Łączna powierzchnia użytkowa zakładu wyniesie 4,7 tys. m2. Zakład będzie przyjmował 40 tys. ton odpadów rocznie. Jest to pierwszy duży kontrakt podpisany przez spółkę w województwie warmińsko-mazurskim. Mazurska umowa zwiększyła portfel zamówień spółki na obecny rok do blisko 400 mln zł. W 2010 roku, w tym samym okresie był on wart nieco ponad 270 mln zł.

ABM SOLID S.A.

ABM SOLID S.A. w ranking magazynu Polish Market (Ranking of the largest building contractors 2010) znalazł się na 16. miejscu z 225 127 tys. zł przychodów ze sprzedaży w okresie pierwszych 9 miesięcy 2010 r. 2 578 tys. zł zysku netto i kapitałem własnym na poziomie 82 645 tys. zł.

ABM SOLID S.A.

W dniu 4 grudnia 2010 r. została otwarta pierwsza w Bochni Galeria Handlowa „Rondo”. Generalnym wykonawcą inwestycji była spółka ABM SOLID S.A. a inwestorem firma CD LOCUM Sp. z o.o.. Obiekt posiada powierzchnię 19,9 tys m2 oraz kubaturę 140 tys m3.

ABM SOLID S.A.

25 listopada 2010 roku konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, ABM SILESIA Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanej umowy jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”. Kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rowień i części dzielnicy Zachód w Żorach – Obszar Północny Zachód – zad. I. Wartość podpisanej umowy wynosi 11 946 293,03 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 9 listopada 2010 konsorcjum firm: 1. ALSTOM Power Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, 2. ABM SOLID S.A. - Członek konsorcjum, 3. ALSTOM Power Sweden Aktiebolag - Członek Konsorcjum podpisało znaczącą umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Bełchatów. Przedmiotem podpisanej umowy jest modernizacja i remont elektrofiltrów kotła BB-1150 bloków nr 7-12 w Elektrowni Bełchatów. Wartość netto przedmiotu Umowy dla Konsorcjum wynosi 199 050 000 PLN w tym dla ABM SOLID S.A. przypada 88 795 837,29 PLN.

ABM SOLID S.A.

1 października 2010 roku konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, ABM SILESIA Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanej umowy jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach: Kontrakt nr 8A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach – Obszar Wschód – zad. II, etap 2. Wartość podpisanej umowy wynosi 8 776 273,61 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 30 września 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał z udziałowcami umowy zakupu 10 592 udziałów stanowiących 98,07% kapitału zakładowego i uprawniony do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. ABM SOLID S.A. nabył w/w udziały za cenę 38.253.900 zł. Zakup udziałów PRIB Sp. z o.o. jest związany z realizacją długoterminowej strategii rozwoju, której elementami są m.in. wzmocnienie oferty świadczonych przez Grupę Kapitałową ABM SOLID usług, w szczególności w zakresie budownictwa drogowo-mostowego, budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, w którym specjalizuje się PRIB Sp. z o. o. oraz rozwoju terytorialnego Grupy Kapitałowej, w oparciu o przedsiębiorstwo, dla innych zakresów działalności przez nią realizowanych.

ABM SOLID S.A.

21 września 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Sądem Okręgowym w Tarnowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Rozbudowa budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w Tarnowie oraz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Tarnowie". Wartość podpisanej umowy wynosi 14 424 065,24 zł netto.

ABM SOLID S.A.

14 września 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Stölzle Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest kompleksowe wykonanie w pełni funkcjonalnych zdolnych do uzyskania odbioru inwestorskiego nowych obiektów budowlanych i dobudówek (wybudowanie obiektów kubaturowych, hal oraz całej infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej wydziału produkcji opakowań szklanych nowego pieca) w obrębie Huty Szkła Zamawiającego w Częstochowie. Wartość podpisanej umowy wynosi 46 000 000 zł netto.

ABM SOLID S.A.

23 sierpnia 2010 roku konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, RESBUD S.A. – Członek Konsorcjum podpisało umowę z Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap I zadanie1 wraz z pompowniami P14, P14A, P17, P18, P31.Wartość podpisanej umowy wynosi 9.910.295,75 zł netto.

 

ABM SOLID S.A.

20 sierpnia 2010 roku konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, WĄS-BUD – Członek Konsorcjum, WĄS-BUD Józef Wąsowicz – Członek Konsorcjum, podpisało z Gminą Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka trzy umowy na zadania: Z13 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe, Z8 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice, Z5 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 18 332 704,62 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 16 sierpnia 2010 r. został oddany do użytku nowoczesny budynek dydaktyczno-biblioteczny Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, który został zrealizowany przez ABM SOLID S.A. w ramach zadania pn.”Wykonanie robót budowlano-montażowych I i II etapu budowy Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu”. Obiekt został zrealizowany w latach 2007 – 2010, za kwotę 42 mln zł, posiada powierzchnię całkowitą 12 tys m2 i kubaturę 46 tys m3. W ramach inwestycji wykonano m.im. aulę dydaktyczną, która może pomieścić 600 osób oraz może być podzielona na cztery autonomiczne sale wykładowe.

ABM SOLID S.A.

ABM SOLID S.A. podpisał umowę ze spółką AQUA S.A. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Bielsku-Białej o wartości 28,2 mln zł netto. W ramach kontraktu ABM SOLID S.A. wykona sieć o długości 61 km. Obecnie ABM SOLID S.A. pracuje przy 13 kontraktach wodno-kanalizacyjnych budując ok. 530 km sieci, a łączna wartość tych kontraktów to niemal 270 mln zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 9 lipca 2010 roku konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, Wąs Bud Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe WĄS-BUD Józef Wąsowicz – Członek Konsorcjum podpisało umowę z Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej etap I – część III w ramach kontraktu nr 1 projektu PN. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”. Wartość podpisanej umowy wynosi 16 159 501,19 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 8 lipca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Gminą Rytro. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Rytrze jako obiektu wielofunkcyjnego służącego mieszkańcom Gminy i wzbogaceniu oferty turystycznej miejscowości. Wartość podpisanej umowy wynosi 6 078 502,47 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 2 lipca 2010 roku konsorcjum firm: RUUKKI POLSKA Sp. z o.o – Lider Konsorcjum i ABM SOLID S.A. – Partner Konsorcjum podpisało dwie umowy z Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanych umów jest wykonanie prac budowlanych oraz dostarczenie i wzniesienie konstrukcji stalowej dla Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna. Łączna wartość obu umów dla Konsorcjum wynosi 48 153 474,07 zł netto w tym dla ABM SOLID przypada kwota 18 334 691,25 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 30 czerwca 2010 roku ABM SOLID S.A. działając w imieniu konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, INSTAL Białystok S.A. – Partner Konsorcjum podpisał umowę z Gminą Miejską Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Kompleksem Rekreacyjno – Sportowym i zagospodarowaniem Terenu w rejonie ulic Róży Wiatrów i Wietrznej we Wrocławiu. Wartość podpisanej umowy wynosi 25 470 453, 40 zł netto

ABM SOLID S.A.

W dniu 29 czerwca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa kanalizacji w miejscowościach: Nawojowa Góra, Paczółtowice, Krzeszowice oś. Żbik” w ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy nr WIK-I/10". Wartość podpisanej umowy wynosi 15 266 494,08 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 28 czerwca 2010 roku spółka zależna od emitenta pod nazwą ABM WSCHÓD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ( Generalny Wykonawca ) podpisała znaczącą umowę z TOW "Proskuriv Kormomiks" z siedzibą na Ukrainie. Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie przez ABM WSCHÓD Sp. z o.o. zakładu produkcji pasz kombinowanych - mieszanek paszowych. Wartość podpisanej umowy wynosi 4 235 294 USD w tym VAT zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

ABM SOLID S.A.

W dniu 20 maja 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Gminą Miasta Oława. Przedmiotem podpisanej umowy jest wybudowanie krytej pływalni w Oławie. Spółka wybuduje krytą pływalnię z niecką sportową. Dodatkowo powstanie basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, brodzik dla najmłodszych, dwie wanny jacuzzi, zespół rehabilitacji i odnowy biologicznej z saunami, komorą kriogeniczną, solarium, hydromasażem i gabinetem lekarsko - zabiegowym. Wartość podpisanej umowy wynosi 18.288.990,02 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 13 maja 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał przedwstępne Umowy nabycia ponad 50% udziałów krajowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w segmencie budowlanym, której podstawową działalnością są roboty inżynieryjne, instalacyjne oraz budownictwo drogowe i mostowe, zaś przychody osiągnięte w 2009 roku wraz z jednostką zależną przekroczyły 100 mln złotych. Intencją Zarządu ABM SOLID S.A. jest docelowe zwiększenie zaangażowania w Spółce. Podpisanie umowy są realizacją założonej strategii akwizycyjnej i w sposób naturalny uzupełnia obszar działania Grupy Kapitałowej ABM SOLID.

ABM SOLID S.A.

W dniu 7 maja 2010 roku ABM SOLID S.A. działając w imieniu konsorcjum firm: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum, RESBUD S.A. – Partner Konsorcjum, INSTAL Białystok S.A. – Partner Konsorcjum podpisał  umowę z Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Tarnowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest rozbudowa Kompleksu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej. Wartość podpisanej umowy wynosi 35.227.550 zł netto.

ABM SOLID S.A.

26 kwietnia 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Politechniką Wrocławską. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych realizowana w ramach projektu pn. „Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne „Technopolis” we Wrocławiu” – zlokalizowanego przy ul. Janiszewskiego 11-17. Wartość podpisanej umowy wynosi 19 162 112,00 zł netto. W realizowanych budynkach będą znajdowały się nowoczesne i wyposażone w specjalistyczny sprzęt sale wykładowe i seminaryjne, zespoły laboratoriów, pomieszczenia dydaktyczne i unikalne w skali kraju pomieszczenie o kontrolowanych parametrach środowiskowych. Dla prowadzonych badań akustycznych obiekt wyposażony zostanie w nowoczesną kabinę akustyczną.

ABM SOLID S.A.

20 kwietnia 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał  umowę z Zakładami Drobiarskimi "DROB-BOGS" Jacek Bogusławski z  siedzibą  w Kaleniu. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu z mroźnią składową, produkcją mączki i tłuszczów technicznych  z częścią socjalno-biurowo- handlową wraz z infrastrukturą techniczną. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne instalacje jak i technologie uboju i obróbki drobiu, utylizacji odpadów oraz produkcji mączki. ABM SOLID S.A. będzie współpracował przy realizacji obiektu ze specjalistycznymi firmami z Hiszpanii oraz Holandii. Wartość podpisanej umowy wynosi 22 700 000 zł netto.

 

ABM SOLID S.A.

W dniu 8 kwietnia 2010 roku Konsorcjum firm: INSTAL Białystok S.A. – Lider Konsorcjum, ABM SOLID S.A. – Partner Konsorcjum, FALUBAZ S.A. – Partner Konsorcjum podpisało umowę z Miastem Łomża. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Łomży i okolicznych gmin w ramach projektu Budowa Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin. Wartość podpisanej umowy wynosi 8.194.784,51 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 30 marca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę nabycia od Ministerstwa Skarbu Państwa 20 400 udziałów stanowiących 85% kapitału zakładowego i uprawniający do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. ABM SOLID S.A. nabył w/w udziały za cenę 5.250.000 zł. Zakup udziałów WPRM Sp. z o.o. jest związany z realizacją długoterminowej strategii rozwoju, której elementami są m.in. wzmocnienie oferty świadczonych przez Grupę Kapitałową ABM SOLID usług, w szczególności w zakresie budownictwa mostowego, w którym specjalizuje się WPRM Sp. z o. o. oraz rozwoju terytorialnego Grupy Kapitałowej, w oparciu o przedsiębiorstwo, dla innych zakresów działalności przez nią realizowanych.

ABM SOLID S.A.

29 marca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa zaawansowanego technologicznie budynku administracyjno-biurowego Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie wraz z segmentem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu. Wartość podpisanej umowy wynosi 19.244.767,21 zł netto.

ABM SOLID S.A.

18 marca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa "Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa" zadanie nr 2 - Budowa sortowni odpadów komunalnych w Domaszkowicach. Wartość podpisanej umowy wynosi 10 953 010,08 zł brutto.

ABM SOLID S.A.

1 marca 2010 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Akademią Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa zespołu krytych pływalni z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową AWF w Krakowie. Wartość podpisanej umowy wynosi 19 956 325,69 zł netto.

ABM SOLID S.A.

10 grudnia 2009 podczas aukcji zorganizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa ABM SOLID S.A. złożył najkorzystniejszą ofertę na zakup 20 400 udziałów stanowiących 85 % kapitału zakładowego spółki pod firmą Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. Wartość oferty wyniosła 5 250 000 zł. Zakup tej Spółki uzupełni działalność ABM SOLID. Grupa zyska nowe kompetencje w zakresie budowy konstrukcji mostów żel-betowych. Dzięki akwizycji WPRM Grupa zyska też wytwórnię prefabrykatów drogowo-mostowych. Pozyskanie tego przedsiębiorstwa wzmocni działalność i pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej na rynku drogowo-mostowym i kolejowym.

ABM SOLID S.A.

9 grudnia 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Gminą Szydłów. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - etap I. Wartość podpisanej umowy wynosi 5 483 792,72 zł netto.

ABM SOLID S.A.

4 grudnia 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli . Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otyń i Gminie Otyń. Wartość podpisanej umowy wynosi 5 136 987,79 zł netto.

ABM SOLID S.A.

6 listopada 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z SPORT PLESZEW Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa kompleksu sportowego w Pleszewie w skład którego wejdzie budynek krytej pływalni, kręgielnia, pomieszczenia zespołu fitness wraz z siłownią, lokale gastronomiczne, sklep sportowy, parkingi oraz niezbędna infrastruktura. Wartość podpisanej umowy wynosi 16.379.224,65 zł netto.

ABM SOLID S.A.

4 listopada 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał  umowę z CD LOCUM Sp. z o.o. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa Galerii Handlowej RONDO w Bochni. Wartość podpisanej umowy wynosi 45 000 000 zł netto.

ABM SOLID S.A.

4 listopada 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał  umowę z Gminą Kłobuck. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kłobuck obręb Smugi,  Kamyk, Borowianka, Łobodno, Kopca. Wartość podpisanej umowy wynosi 20 565 909,84 zł netto.

ABM SOLID S.A.

16 października 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę o roboty budowlane z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Przedmiotem podpisanej umowy jest przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Filia we Wrocławiu. Wartość podpisanej umowy wynosi 24.391.620,49 zł netto.

ABM SOLID S.A.

3 września 2009 roku ABM SOLID S.A. otrzymał zlecenie z Nestle Waters Polska S.A. - Zakład Produkcyjny w Nałęczowie. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie hali magazynowej produktów gotowych wraz z rozbudową części socjalnej oraz wykonaniem infrastruktury towarzyszącej Zakładowi Produkcyjnemu "Nałęczowianka". Wartość zlecenia wynosi – 16.690.000 zł netto.

ABM SOLID S.A.

24 sierpnia 2009 roku Konsorcjum firm w skład, którego wchodzi  ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUD-MOST Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum podpisało umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedmiotem podpisanej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wytworzenie konstrukcji tymczasowych do przebudowy obiektów mostowych na linii E 65 odc. Grodzisk  Mazowiecki – Zawiercie. Wartość podpisanej umowy wynosi 8.200.000 zł netto.

ABM SOLID S.A.

24 sierpnia 2009 roku Konsorcjum firm w skład, którego wchodzi  RESBUD S.A. – Lider Konsorcjum oraz ABM SOLID S.A. – Partner Konsorcjum podpisało umowę z OPTEam S.A. Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie obiektu: ”Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii OPTeam S.A.”, który budowany będzie w Tajęcinie k/Rzeszowa. Wartość podpisanej umowy wynosi – 12.694.042,97 zł. netto.

ABM SOLID S.A.

18 sierpnia 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Gminą Miejską Kłodzko na budowę wielozadaniowej krytej pływalni wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłodzku. Wartość netto umowy to 15.803.000,00 zł.

ABM SOLID S.A.

29 lipca 2009 roku Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., z siedziba w Gliwicach - Lider Konsorcjum i ABM SOLID S.A., z siedzibą w Tarnowie - Partner Konsorcjum podpisało z Gminą Kietrz umowę na wykonanie Krytej Pływalni w Kietrzu. Wartość netto umowy to 6 548 812, 56 zł.

ABM SOLID S.A.

20 lipca 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Plast – Dach Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach. Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem hali produkcyjno – magazynowej w Myślenicach. Wartość umowy wynosi 8 540 000 zł brutto.

ABM SOLID S.A.

16 lipca 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał dwie umowy z Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie. Przedmiotem podpisanych umów jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 7/TBS i 8/TBS zlokalizowanych w Tarnowie wraz infrastrukturą techniczną zewnętrzną i zagospodarowaniem przynależnego do budynków terenu. Łączna wartość podpisanych umów wynosi – 15 944 205,14 zł netto.

ABM SOLID S.A.

30 czerwca 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Gminą Sobków. Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - etap II.  Wartość umowy wynosi  5.723.117,46 zł netto.

ABM SOLID S.A.

23 czerwca 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Gminą Sędziszów. Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie. Wartość umowy wynosi  6 164 910,58 zł netto.

ABM SOLID S.A.

12 maja 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Gminą Miejską Mielec. Przedmiotem umowy jest rozbudowa basenów zewnętrznych MOSIR w Mielcu. Wartość umowy wynosi  3 662 798,40 zł netto.

ABM SOLID S.A.

21 kwietnia 2009 roku ABM SOLID S.A. podpisał znaczącą umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku. Przedmiotem umowy jest rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i gmin ościennych. Wartość umowy wynosi 15.265.742,59 zł netto.

ABM SOLID S.A.

W dniu 15 kwietnia 2009 roku konsorcjum firm w skład którego wchodzi: ABM SOLID S.A.– Lider Konsorcjum i INSTAL LUBIN Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum podpisało znaczącą umowę o roboty budowlane z Gminą Legnica. Konsorcjum rozbuduje i zmodernizuje basen przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy. Wartość umowy wynosi 12.276.867,02 zł netto.

ABM SOLID S.A.

30 marca 2009 roku Zarząd ABM SOLID S.A. podjął uchwałę o zamiarze połączenia spółki ABM SOLID S.A. ( jako spółka Przejmująca ) ze spółką RESBUD S.A ( jako spółka Przejmowana ).  Zarządy obu Spółek mając na względzie dotychczasową współpracę Spółek, chęć budowania silnego podmiotu gospodarczego realizującego zadania z zakresu budownictwa uznały, iż najbardziej przejrzystą formą integracji, umożliwiającą osiągnięcie zakładanych synergii będzie połączenie ABM SOLID S.A. i RESBUD S.A. Dzięki planowanemu połączeniu będzie możliwa; optymalizacja kosztów działalności, podział oraz koncentrację działalności usługowej, bardziej efektywne wykorzystanie potencjału operacyjnego oraz zapewnienie możliwości rozwoju działalności prowadzonej obecnie przez RESBUD S.A. poprzez ułatwienie pozyskania długookresowego finansowania inwestycyjnego, pozyskiwania nowych kontrahentów i zamówień. Połączenie wiązać się będzie z restrukturyzacją RESBUD S.A., poprzez zwiększenie efektywności pozyskiwania zamówień.

ABM SOLID S.A.

5 marca 2009 r. Spółka ABM SOLID S.A. została wyróżniona przez „Puls Biznesu” prestiżową nagrodą „Super Gazela Biznesu” za przejrzystość oraz dynamiczny rozwój w okresie ostatnich trzech lat. Ponadto firma uzyskała także bieżący tytuł Gazeli Biznesu. Nagrodę tę wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 5 marca 2009 roku w Krakowie.

ABM SOLID S.A.

3 marca 2009 r. ABM SOLID S.A. podpisał znaczącą umowę z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przedmiotem umowy jest budowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z infrastrukturą techniczną przy ul. Podchorążych 2 w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Wartość umowy wynosi – 18.835.800 zł netto.

ABM SOLID S.A.

14 stycznia 2009 r. ABM SOLID S.A. podpisał znaczącą umowę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu. Przedmiotem umowy jest budowa krytej pływalni w Mielcu II etap obejmujący wykonanie prac wykończeniowych w budynku oraz prace budowlane na zewnątrz wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość podpisanej umowy wynosi 13.098.355,74 zł netto. Firma była również wykonawcą I etapu tej inwestycji. Podpisana właśnie umowa pozwoli na kontynuację prac budowlanych przy tym projekcie i oddanie inwestycji praktycznie w stanie pod klucz.

ABM SOLID S.A.

6 stycznia 2009 r. - Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółek ABM SOLID S.A. ( Spółka Przejmująca ) i RES - ALMET Sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana ). Połączenie spółek zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku RES - ALMET Sp. z o.o. w Rzeszowie na spółkę ABM SOLID S.A. Przejęta spółka zachowuje swój dotychczasowy profil działalności, kadrę, oraz będzie kontynuować dotychczasową działalność. W strukturze organizacyjnej ABM SOLID S.A. będzie funkcjonować jako oddział o nazwie RESALMET Rzeszów.

ABM SOLID S.A.

24 listopada 2008 roku konsorcjum firm w skład którego wchodzi: ABM SOLID S.A. – Lider Konsorcjum i RESBUD S.A. - Członek Konsorcjum podpisało znaczącą umowę z Gminą Miasta Bochnia. Przedmiotem umowy jest budowa hali widowiskowo – sportowej w Bochni wraz z zapleczem socjalno – administracyjnym. Wartość umowy wynosi 11.432.630,91 PLN netto.

ABM SOLID S.A.

7 listopada 2008 roku ABM SOLID S.A. podpisał znaczącą umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich. Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Piekary-Centrum w Piekarach Śląskich. Wartość umowy wynosi 7 284 710,99 EURO netto.

ABM SOLID S.A.

11 października 2008 roku ABM SOLID S.A. podpisał znaczącą umowę z Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie – Mościcach. Wartość umowy wynosi 17.212.176,00 PLN netto.

ABM SOLID S.A.

11 września 2008 roku ABM SOLID S.A. podpisał znaczącą umowę z ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez ABM SOLID S.A. osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym pod budynkami, infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami, infrastrukturą techniczną, zielenią i zagospodarowaniem terenu w okolicach ul. Rydza Śmigłego w Tarnowie. Osiedle składa się z 3-ch budynków pięciokondygnacyjnych i jednej kondygnacji podziemnej. Realizacja osiedla będzie następowała w 2-ch etapach. W pierwszym etapie będzie realizowany budynek nr 1, natomiast dwa pozostałe budynki będą realizowane w drugim etapie. Wartość podpisanej umowy to 37.759.900,00 zł netto.

ABM SOLID S.A.

22 sierpnia 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie umowę, której przedmiotem jest Zaprojektowanie i wybudowanie zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia w ramach Projektu „Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, Etap I”. Wartość podpisanej umowy wynosi 4.449.988,00 EURO netto.

ABM SOLID S.A.

22 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu umowę, której przedmiotem jest wykonanie stanu surowego zamkniętej pływalni w Mielcu. Wartość umowy wynosi 5,6 mln zł netto.

ABM SOLID S.A.

16 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z POLPLAST POLSKA Spółka z o.o. umowę której przedmiotem jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem hali produkcyjno-magazynowej w Myślenicach. Firma POLPLAST POLSKA Sp. z o.o należy do francuskiej grupy GMD zajmującej jedno z czołowych miejsc na świecie w produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Wartość umowy wynosi 9,2 mln zł netto. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka ABM SOLID S.A. podpisała z POLPLAST POLSKA Spółka z o.o. dwie umowy, których łączna wartość wynosi 14,2 mln zł netto.

ABM SOLID S.A.

14 lipca 2008 r. ABM SOLID S.A. jako lider Konsorcjum podpisał z Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa i Słotwina na Żywiecczyźnie. W ramach kontraktu, konsorcjum wykona 61 km kanalizacji oraz budowę 11 szt. przepompowni ścieków. Łączna wartość umowy wynosi 26,4 mln zł netto.

ABM SOLID S.A.

30 czerwca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie hali o konstrukcji stalowej do magazynowania odpadów wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Wartość netto umowy wynosi 2.407.936,23 EURO.

ABM SOLID S.A.

26 czerwca 2008 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę o wartości 28,9 mln zł netto z POL-AM-PACK S.A. wchodzącą w skład Grupy CAN PACK S.A. Przedmiotem umowy, która zostanie zrealizowana do 30 stycznia 2009 r. jest wykonanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Hucie Szkła "Orzesze."

ABM SOLID S.A.

13 czerwca 2008 r. została zawiązana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji pod nazwą "ABM WSCHÓD”. W nowoutworzonej Spółce 51 % udziałów objęła Spółka ABM SOLID S.A. natomiast 49 % udziałów objęła Spółka RESBUD S.A. Nowa Spółka została utworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętej działalności budowlanej w państwach Europy Wschodniej.

ABM SOLID S.A.

10 czerwca 2008 r. ABM SOLID S.A. jako lider Konsorcjum podpisał z Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu największą w historii Spółki umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Łodygowice na Żywiecczyźnie. W ramach kontraktu, konsorcjum wykona 220 km kanalizacji oraz budowę 66 szt. przepompowni ścieków. Prace zostaną zrealizowane w Łodygowicach oraz okolicznych miejscowościach. Łączna wartość umowy wynosi prawie 120 mln zł brutto.

ABM SOLID S.A.

11 grudnia 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Małopolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego ”TBS - Małopolska” Sp. z o.o. w Krakowie na budowę wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Skawinie (budynek Nr 4). Wartość brutto umowy wynosi 5 144 541.08 zł.

ABM SOLID S.A.

10 grudnia 2007 r. ABM SOLID S.A. nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa pod nazwą Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Grybowie. WKS Grybów wykonuje konstrukcje mostów drogowych i kolejowych, konstrukcje estakad, kładek dla pieszych i pieszo - jezdnych, konstrukcje hal, wiat, zadaszeń oraz innych wyposażeń mostów. Dzisiejszy zakup jest związany z rozszerzeniem przez ABM SOLID S.A. działalności w branży budowlanej.

ABM SOLID S.A.

3 grudnia 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał dwie umowy na roboty budowlane z Firmą CP-RE Sp. z o.o. wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Can Pack. Obie dotyczą inwestycji pod nazwą "Budowa budynku magazynowego w Brzesku dla CP-RE". Łączna wartość kontraktów wynosi 14.3 mln zł.

ABM SOLID S.A.

19 listopada 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Małopolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego ”TBS - Małopolska” Sp. z o.o. w Krakowie na budowę wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Skawinie. Wartość brutto umowy wynosi 8.710.850,73 zł.

ABM SOLID S.A.

15 października 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Gminą Będzin woj. śląskie. Umowa obejmuje prace takie jak: roboty przygotowawcze, kanalizacje sanitarną i grawitacyjną oraz ciśnieniową, prace dotyczące kanalizacji deszczowej, przepompowni ścieków, sieci wodociągowej, odtworzenie elementów dróg, zasilanie pompowni w energię elektryczną. Wartość umowy wynosi 9 275 437,23 Euro brutto.

ABM SOLID S.A.

15 października 2007 r. ABM SOLID S.A. przejęła niemal 100% akcji spółki PPU Trans-Energo S.A. z siedzibą w Radomiu. Przejęta Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku usług inżynierskich i budowlano-montażowych. Świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych i telekomunikacyjnych dla zakładów przemysłowych, energetyki zawodowej, telekomunikacji, budownictwa, kopalń i zakładów chemicznych. Przejęta spółka doskonale uzupełni dotychczasową działalność, dzięki temu Grupa ABM SOLID będzie realizować usługi budowlane jeszcze bardziej kompleksowo niż do tej pory.

ABM SOLID S.A.

4 października 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Gminą Miejską Kraków, w imieniu której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Przedmiotem tej umowy jest rekultywacja lagun osadowych. Wartość umowy wynosi 6 795 628,21 Euro brutto.

ABM SOLID S.A.

28 września 2007 r. została zawiązana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji pod nazwą "ABM Invest Tarnów”. Wszystkie udziały w Nowej Spółce zostały objęte przez ABM SOLID S.A. Nowa Spółka została utworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętej działalności developersko – budowlanej w Tarnowie oraz południowej Polsce.

ABM SOLID S.A.

26 września 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o. w Bochni. Przedmiotem tej umowy jest budowa i remont kanalizacji w mieście Bochni. Wartość umowy wynosi 5.978.311,94 EUR brutto.

ABM SOLID S.A.

23 sierpnia 2007 r. Konsorcjum w skład którego wchodzi ZIB Fajkier Spółka Jawna (lider Konsorcjum) oraz ABM SOLID S.A. (członek konsorcjum) podpisało z Gminą Zawiercie 3 umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Zawiercie. Łączna wartość tych umów wynosi 14 324 290 EUR brutto z czego dla ABM SOLID S.A. przypada kwota w wysokości 6 062 873,18 EUR brutto.

ABM SOLID S.A.

24 lipca 2007 r. ABM SOLID S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

ABM SOLID S.A.

20 lipca 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Jeronimo Martins na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych związanych z rozbudową centrum logistycznego w Grudziądzu.

ABM SOLID S.A.

4 lipca 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowy z Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na wykonanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych 6IIe./TBS i 9/TBS przy ul. Abpa J. Ablewicza w Tarnowie.

ABM SOLID S.A.

28 czerwca 2007 r. odbyła się konferencja prasowa ABM SOLID S.A.

ABM SOLID S.A.

25 czerwca 2007 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez Spółkę ABM SOLID S.A.

ABM SOLID S.A.

30 maja 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę, której przedmiotem jest "Budowa budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie".

ABM SOLID S.A.

22 maja 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z Zakładem Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego.

ABM SOLID S.A.

16 maja 2007 r. Siedziba Spółki została przeniesiona na ulicę Bartla 3 w Tarnowie.

ABM SOLID S.A.

19 kwietnia 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę na wykonanie zadania pod nazwą: „Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu”

ABM SOLID S.A.

30 marca 2007 r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę na wykonanie zadania pod nazwą „Rozbudowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jodłowskiego w Żyrardowie”.

ABM SOLID S.A.

27 marca 2007 r. odbyła się konferencja prasowa ABM SOLID S.A.

ABM SOLID S.A.

20 lutego 2007 r. ABM SOLID S.A. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt Emisyjny.

ABM SOLID S.A.

5 grudnia 2006 r. została podpisana przez ABM SOLID S.A. umowa na wykonanie "Magazynu Wielofunkcyjnego" w Brzesku dla firmy CP-RE Sp. z o.o., Grupa CAN-PACK S.A.

ABM SOLID S.A.

17 listopada 2006 r. ABM SOLID S.A. otrzymał Nagrodę Programu Czysty Biznes w kategorii Innowacje i Transfer Technologii.

ABM SOLID S.A.

31 października 2006r. ABM SOLID S.A. podpisał umowę z TBS Małopolska Sp. z o.o. na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Krakowska-Pisary w Skawinie.

ABM SOLID S.A.

28 września 2006 r. ABM SOLID S.A. otrzymał List Gratulacyjny od Ministra Budownictwa Antoniego Jaszczyka wraz ze statuetką za realizację największej inwestycji Krosna ostatnich lat: Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

ABM SOLID S.A.
ABM SOLID S.A.