ABM SOLID
PL EN

Realizacja projektów budowlanych


Generalne Wykonawstwo obiektów:

Obiekty inżynieryjne

 • Hale produkcyjne i magazynowe 
 • Wielkopowierzchniowe centra logistyczne 
 • Montaże linii produkcyjnych – eksport usług montażowych  

Konstrukcje mostów

 • Konstrukcje mostów drogowych i kolejowych o dowolnej rozpiętości
 • Konstrukcje estakad, kładek dla pieszych i pieszo-jezdnych 
 • Wykonanie łożysk mostowych i innego wyposażenia mostów
 • Remonty i renowacje mostów o konstrukcji nitowanej

Obiekty użyteczności publicznej

 • Budynki administracji publicznej
 • Budynki oświaty i szkolnictwa wyższego
 • Budynki opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej
 • Obiekty sportowe i rekreacyjne 
  • baseny sportowe i rekreacyjne 
  • stadiony i boiska sportowe 
  • hale sportowe i sportowo widowiskowe

Budynki mieszkalne

 • Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego, osiedla

Ochrona środowiska i energetyka 

 • Zakłady termicznej utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych (niebezpiecznych)
 • Zakłady segregacji odpadów komunalnych
 • Zakłady obróbki osadów ściekowych
 • Zakłady skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej
 • Kotłownie, w tym opalane biomasą
 • Oczyszczalnie ścieków komunalnych
 • Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych

Budownictwo drogowe i hydrotechniczne

 • Roboty związane z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury drogowej
 • Sieci kanalizacyjne i wodociągowe
 • Budowle: jazy, przepusty, stopnie, regulacyjne, ścianki szczelne
 • Umocnienia betonowe, kamienne, siatkowo-kamienne, biologiczne Konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych Regulacje rzek i potoków
 • Modernizacje obwałowań
 • Remonty przepompowni przeciwpowodziowych

Kontakt
e-mail: office@abmsolid.eu
tel.: +48 14 626 02 07