wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Oferta publiczna akcji


W dniu 28 czerwca 2008 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Spółki ABM SOLID S.A. podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze publicznej emisji 1 750 000 akcji serii H. Jednocześnie postanowiono wprowadzić do Publicznego Obrotu 1 545 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

W dniu 20 czerwca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dokument rejestracyjny dla akcji Spółki ABM SOLID S.A., natomiast w dniu 25 czerwca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dokument ofertowy i dokument podsumowujący Spółki ABM SOLID S.A., które wraz z dokumentem rejestracyjnym składające się na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów w związku z przeprowadzana ofertą publiczną.

Publiczna oferta została przeprowadzona od 6 lipca 2007 r. do 16 lipca 2007 r.

W dniu 11 lipca 2007 r. w porozumieniu z oferującym którym było KBC Securities, a także na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu Zarząd Spółki podjął uchwałę w której ustalił ostateczną wielkość Transzy Inwestorów Indywidualnych na 503.819 sztuk akcji serii H, Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 1.176.181 sztuk akcji serii H oraz Transzy Skierowanej na 70.000 sztuk akcji serii H. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 29,50 zł za jedną akcję.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 51 625 000 zł.