ABM SOLID
PL EN

Aktualności


 

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów Sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I.    Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1T/00146783/3.

 

Cena wywoławcza wynosi 298.500,00 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z  proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.

2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert - ABM Invest" - w terminie do dnia 29 września 2023 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze 15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 29 września 2023 r. włącznie. Decyduje data uznania rachunku bankowego spółki pełną kwotą wadium.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent. Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, dostępnym w Biurze likwidatora w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 i na stronach internetowych www.abmsolid.eu oraz www.kdr.krakow.pl

 

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

Wybór oferty nastąpi w dniu 2 października 2023 r. o g. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7, 30-504 Kraków.

 

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Likwidatora nr tel. 12  262 91 26.

 

Regulamin konkursu

Operat

 

 

 

Konkursu ofert na zbycie praw do należności krótkoterminowych

przysługujących ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie
sygn. akt:
V Gup 3/12

 

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, działając w trybie art. 323 ustawy z dnia 28.03.2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 498 ze zm. przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 27.07.2012 roku, jako dnia, w którym ogłoszono upadłość) ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż praw do należności krótkoterminowych (kaucje i gwarancje z robót) wraz z przejęciem zobowiązań z tytułu gwarancji o sumarycznej wartości księgowej 3 307 707,07 zł (trzy miliony trzysta siedem tysięcy siedemset siedem złotych 07/100).

 

I.  Warunki konkursu:

1.  Sprzedaż należności odbywać się będzie z wolnej ręki i bez określania ceny minimalnej.

2.  Zatwierdzony przez Syndyka wybór najkorzystniejszej oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy cesji.

3. Po zawarciu umów, o których mowa w punkcie I. 2, nabywca wchodzi w prawa i przejmuje obowiązki wynikające z poszczególnych tytułów należności.

 

II.  Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisemkonkurs ofert ABM KAUCJE", w terminie do dnia 22 września 2023 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Kancelarii.

2.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

3.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. nr 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 22 września 2023 r.  

 

III.  Rozstrzygnięcie konkursu:

1.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w  Regulaminie.

2.  Wybór oferty nastąpi w dniu 25 września 2023 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków).

3.  Podstawowym kryterium wyboru będzie oferowana cena.

4.  Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania    przyczyny, na każdym jego etapie.

5.  Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin wraz z wykazem należności będących przedmiotem konkursu można uzyskać, w siedzibie Kancelarii Syndyka w Krakowie,ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, na stronach www.syndyk.małopolska.pl i www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności, oraz w siedzibie upadłego  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka: Ryszardem Ścigałą  tel. 883 200 510, mail: rscigala@abmsolid.eu lub Marcinem Jaroszem tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu .

 

Regulamin konkursu


Wykaz należności

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I.    Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1T/00146783/3. Cena wywoławcza wynosi 398.000,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z  proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.

2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert - ABM Invest" - w terminie do dnia 3 lipca 2023 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy  nr  15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 3 lipca 2023 r. włącznie.
Decyduje data uznania rachunku bankowego Spółki pełną kwotą wadium.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Likwidatora
w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 i na stronach internetowych: www.abmsolid.eu oraz www.kdr.krakow.pl

 

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

III. Wybór oferty nastąpi w dniu 4 lipca 2023 r. o g. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7, 30-504 Kraków.

 

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Likwidatora nr tel. 12  262 91 26.

 

Regulamin konkursu

Operat

 Warning: readfile() [function.readfile]: SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in /var/www/abmsolid.eu/relacje-inwestorskie.php on line 52

Warning: readfile() [function.readfile]: Failed to enable crypto in /var/www/abmsolid.eu/relacje-inwestorskie.php on line 52

Warning: readfile(http://cw.money.pl/gpw/abm.html) [function.readfile]: failed to open stream: Success in /var/www/abmsolid.eu/relacje-inwestorskie.php on line 52