ABM SOLID
PL EN

Aktualności


Likwidator spółki ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I.    Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1T/00146783/3

Cena wywoławcza wynosi 298.500,00 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.

2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert - ABM Invest" - w terminie do dnia 05 marca 2024 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze 15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 05 marca 2024 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego Spółki pełną kwotą wadium.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Biurze likwidatora w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.abmsolid.eu oraz www.kdr.krakow.pl.

 

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

Wybór oferty nastąpi w dniu 06 marca 2024 r. o g. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7, 30-504 Kraków.

 

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Likwidatora nr tel. 12 262 91 26.

 

Regulamin konkursu

Operat

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na zbycie udziału w nieruchomości zlokalizowanej w Bochni

 

Syndyk ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej ogłasza  konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 167635/204303 (82%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym o całkowitej powierzchni użytkowej 2043,03 m2 , zlokalizowanej w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4 o pow. 0,1519 ha, objęta KW TR1O/00073125/6,  wraz z prawem własności wyposażenia - za kwotę nie niższą niż 1 856 746,73 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 72/100) netto.

 

Warunki konkursu

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert ABM BOCHNIA", w terminie do dnia 19 grudnia 2023 r.,
do godziny 15.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

3.  Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie konkursu.

4.  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto.

5.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 19 grudnia 2023 r.  Decyduje data uznania rachunku bankowego masy Spółki pełną kwotą wadium.

6.  Składniki majątku objęte konkursem można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka: Sławomirem Nowakiem tel. 609 565 337, mail: snowak@abmsolid.eu lub Marcinem Jaroszem tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu . Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin, wycenę nieruchomości - operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego oraz wykaz wyposażenia budynków można uzyskać w siedzibie Kancelarii Syndyka w Krakowie,
ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, a także na stronach: www.syndyk.małopolska.pl oraz  www.abmsolid.eu  - w zakładce aktualności.

7. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

Regulamin sprzedaży;

Bochnia - Operat szacunkowy.

 

 

 

Ogłoszenie o  Konkursie Ofert na zbycie nieruchomości zlokalizowanej w Bochni

 

Syndyk ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej ogłasza  konkurs na sprzedaż udziału w wysokości  167635/204303 (82%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości  zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym o całkowitej powierzchni użytkowej 2043,03 m2  zlokalizowanym w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4 o pow. 0,1519 ha, objęta KW TR1O/00073125/6  wraz z prawem własności wyposażenia za kwotę nie niższą niż 1 850 991,30 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 30/100) netto.

 

Warunki konkursu


1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert BOCHNIA", w terminie do dnia 18 października 2023 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2023 roku o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

3.  Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie Konkursu.

4.  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto.

5.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.
 o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 18 października 2023r.  Decyduje data uznania rachunku bankowego Spółki pełną kwotą wadium.

6. Składniki majątku objęte konkursem można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka: Sławomirem Nowakiem tel. 609 565 337, mail: snowak@abmsolid.eu lub Marcinem Jaroszem tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu., a szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin, wycenę nieruchomości - operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego oraz wykaz wyposażenia budynków można uzyskać w siedzibie Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25 oraz stronach www.syndyk.małopolska.pl i www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności.

7. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 

Regulamin sprzedaży;

Bochnia - Operat szacunkowy.

 

 Warning: readfile() [function.readfile]: SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in /var/www/abmsolid.eu/relacje-inwestorskie.php on line 52

Warning: readfile() [function.readfile]: Failed to enable crypto in /var/www/abmsolid.eu/relacje-inwestorskie.php on line 52

Warning: readfile(http://cw.money.pl/gpw/abm.html) [function.readfile]: failed to open stream: Success in /var/www/abmsolid.eu/relacje-inwestorskie.php on line 52