ABM SOLID
PL EN

Aktualności


 

Sprzedaż sprzętu budowlanego i komputerowego

Syndyk Masy ABM SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że prowadzi ciągłą sprzedaż sprzętu budowlanego, sprzętu ciężkiego  oraz wyposażenia komputerowego.  Pisemne oferty, spełniające kryteria określone w Regulaminie, można składać w biurze Syndyka – Kraków ul. Kalwaryjska 67/3 lub w siedzibie upadłego w Tarnowie ul.Bartla 3. Oferty rozpatrywane są sukcesywnie co około dwa tygodnie, w miarę ich napływu.

Poniżej do pobrania:

Regulamin sprzedaży;

Wykaz sprzętu budowlanego;

Wykaz ciężkich środków transportowych;

Wykaz sprzętu komputerowego.

Sprzedaż działki Tarnów Wyszyńskiego

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 206 ust. 1.3 w związku z art. 323 pu, nieruchomości zlokalizowanej w Tarnowie przy ulicy ks. Stefana Wyszyńskiego.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka nr 1/142,obręb ewidencyjny 0200 położona w Tarnowie przy ul. Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego o powierzchni 0,7278 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr TR1T/00116898/3,  za cenę łączną nie niższą niż  618 266,00 zł zł

Regulamin

 

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MASY

 

Syndyk masy upadłości ABM Solid S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiące wyposażenie wypożyczalni sprzętu. Wykaz sprzętu wraz z sugerowanymi cenami znajduje w pliku do pobrania. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza przy nabyciu większej ilości ruchomości lub ze względu na aktualny stan techniczny Syndyk może dopuścić sprzedaż poniżej wskazanej tam ceny sugerowanej.

 

Wykaz ABM SPRZĘT

 

Syndyk masy upadłości ABM Solid S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, oferuje również do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości w skład których wchodzą środki transportu (samochody, sprzęt ciężki) oraz sprzęt IT (komputery). Wykaz sprzętu wraz z cenami znajduje w pliku do pobrania.

 

Wykaz ABM SAMOCHODY

Wykaz ABM KOMPUTERY.

 

I. Warunki uczestnictwa  w  postępowaniu 

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną cena netto (podaną kwotowo i słownie)  należy składać osobiście w  siedzibie Kancelarii Doradców  Restrukturyzacyjnych w  Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3 (30-504  Kraków) lub  pocztą, a także na adres  siedziby upadłego ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów. 

2.  Rozpatrywane będą przez Komisję konkursową wyłącznie oferty pisemne. 

 

II.  Oferta kupna  powinna  zawierać: 

1. Dane  oferenta:  imię i  nazwisko,  firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby  firmy wraz  z  aktualnymi  dokumentami  rejestracyjnymi  podmiotu gospodarczego,  numer dowodu osobistego, PESEL, nr telefonu, adres e-mail.

2. Oświadczenie,  że oferent zapoznał się ze stanem  faktycznym i prawnym ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczenie,  że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży ruchomości i akceptuje jego warunki.

 

III. Przyjęcie ofert: 

1.  Procedurę prowadzi trzyosobowa Komisja konkursowa, powołana przez syndyka. 

2. Rozpatrywane  będą  wyłącznie  oferty  złożone pisemnie, spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie. 

3. Otwarcie ofert  przez Komisję Konkursową następować będzie cyklicznie, w miarę  wpływu  ofert  zakupu,  na  posiedzeniu  stacjonarnym  w  Kancelarii  Doradców  Restrukturyzacyjnych w Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3, za zgodą Syndyka dopuszcza się organizację posiedzeń Komisji w siedzibie upadłego. 

4. W  przypadku złożenia ofert o zbliżonej  wartości (różnica poniżej  10% oferty) na ten sam składnik majątku, komisja przeprowadzi dodatkową aukcję ustną  (potwierdzenie ostatecznej wysokości oferty  pisemnie  poprzez e-mail) w terminie  uzgodnionym z oferentami (nie dłuższym niż 7 dni), których obejmuje ten warunek i którzy wyrażają chęć uczestnictwa  w  niej. 

5. Wyboru oferenta dokonuje Syndyk po uzyskaniu rekomendacji komisji  konkursowej, a o wyborze informowany jest Sędzia-Komisarz 

6.  Uczestnicy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo w terminie 7 dni od daty wyboru o wyborze lub odrzuceniu  ich oferty. 

7. Po wyborze oferty wystawiona zostanie faktura Pro-Forma z  14 dniowym terminem  płatności,  a  po uregulowaniu całości ceny na rachunek masy  nastąpi  wydanie  ruchomości.

8. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest odebrać zakupione ruchomości w terminie 14 dni od daty zapłaty, a koszty załadunku i transportu obciążają kupującego.

9.  Jeżeli oferent nie odbierze zakupionych ruchomości w terminie określonym w punkcie 8, kupujący może zostać obciążony kosztami składowania zakupionych ruchomości w wysokości 0,5% wartości zakupionych, a nie odebranych rzeczy za każdy dzień zwłoki.

10.  Syndyk  ma  prawo  unieważnienia całości lub części wyboru  komisji  konkursowej  lub  jego  nie  zaakceptowania bez podania przyczyny. 

11.  Ze stanem faktycznym ruchomości  można zapoznać  się po uprzednim uzgodnieniu  terminu.

12. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży prowadzonej od 25 marca 2021r.

 

Szczegółowa informacja, w tym  operaty szacunkowe oraz zestawienie ruchomości  przeznaczonych  do   zbycia  dostępne są  na stronie  www.syndyk.malopolska.pl oraz  www.abmsolid.eu.  Informacje dodatkowe  można  też uzyskać  pod numerem  telefonu 12 262 91 26  oraz  w  Kancelarii  Syndyka  przy  ulicy  Kalwaryjskiej  67/3  w  Krakowie  oraz  pod  numerami  telefonów  883 200 510  lub  509 898 750  lub  mailowo  rscigala@abmsolid.eumjarosz@abmsolid.eu 

 

REGULAMIN  SPRZEDAŻY

 


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl